PYTANIE: Czy otrzymam zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

W dniu 1 lipca 2008 podpisałam umowę o pracę na czas określony (próbny)- tj. do dnia 30.09.2008. Jednak w miesiącu sierpniu lekarz specjalista skierował mnie na zabieg chirurgiczny. Zabieg odbył się 30.08.2008 w dniu wolnym od pracy. Więc zwolnienie lekarskie otrzymałam od dnia 1.09.2008 do 10.09.2008. Zwolnienie zostanie przedłużone, dłużej niż trwa zawarta umowa o pracę. Moje pytanie jest takie czy w momencie wygaśnięcia umowy a nadal trwającej niezdolności do pracy przysługują mi jakieś świadczenia z ZUS-u? I czy pracodawca powinien wypłacić mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Informacje na temat wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia zawarte są w art. 7 i następnych Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.). Osoba, która była objęta ubezpieczeniem chorobowym może otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z treścią art. 7 niniejszej ustawy „Zasiłek chorobowy przysługuje (…) osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała nie póżniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (…)”. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli pracownik chorował w czasie trwania stosunku pracy i jego umowa uległa rozwiązaniu a on nadal jest niezdolny do pracy to w dalszym ciągu przysługuje mu zasiłek chorobowy. Co ważne, zasiłek chorobowy będzie przysługiwał, jeśli niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni i pracownik choruje na tę samą chorobę. Ile czasu można przebywać na zasiłku ? Kwestia powyższa została uregulowana w treści art. 8 ustawy zasiłkowej. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni. Co istotne, do okresu 182 dni wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Kto wypłaca zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Zasiłek po ustaniu zatrudnienia wypłacany jest przez ZUS, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która o niego występuje. Należy dostarczyć zaświadczenia lekarskie: ZUS ZLA, zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 oraz oświadczenie ZUS Z-10 . Powyższe wynika z treści zawartej w par. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 742 ze zm.). Bliższych informacji udzieli każdy oddział ZUS. Kontrola formalna Korzystając z zasiłku chorobowego należy pamiętać o tym, że ZUS jako płatnik świadczenia może skontrolować, czy prawidłowo wykorzystywane jest zwolnienie lekarskie. W czasie zwolnienia lekarskiego nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej W przeciwnym wypadku nastąpi utrata prawa do tego świadczenia ( art. 17 ustawy zasiłkowej). Kiedy zasiłek nie będzie przysługiwał ? W kwestii wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy należy pamiętać o tym, że nie zawsze on będzie przysługiwał. osobie niezdolnej do pracy. W art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej ustawodawca wymienia następujące okoliczności: 1) ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,   2) kontynuowanie działalności zarobkowej lub podjęcie działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,   3) nie nabycie prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia chorobowego,   4) nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,   5) podleganie obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy Jeżeli chodzi o drugą część pytania, to należy się Pani ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po zakończeniu stosunku pracy. W art. art. 171 par. 1 K.p., ustawodawca wskazuje, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Niniejszy zapis zobowiązuje pracodawcę do wypłaty należnego mu ekwiwalentu razem z wynagrodzeniem za pracę. Warto wiedzieć, że ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Treść omawianego przepisu ( art. 171 par. 1 K.p.) oddaje stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14)): „Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Co ważne, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.). Podstawa prawna: - art. 171 par. 1 K.p.; - art. 291 par. 1 K.p.; - art. 7, - art. 8, - art. 13 ust. 1, - art. 17 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.) Stan prawny na 17 września 2008 r. WK

DODANO:
19/09/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie