PYTANIE: Opłata skarbowa z tytułu pełnomocnictwa.

Ile wynosi obecnie opłata od pełnomocnictwa Czy w przypadku jeżeli to samo pełnomocnictwo jest składane w różnych urzędach wystarczy jedna opłata.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Aktualnie opłata skarbowa z tego tytułu wynosi 17 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę skarbową pobiera się z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Interpretując ten przepis literalnie opłata jest należna od każdego złożonego pełnomocnictwa, w tym także od każdego odpisu, wypisu lub kopii. Tym samym w przypadku złożenia pełnomocnictwa w różnych urzędach powinno się uiścić opłatę od każdego złożonego egzemplarza pełnomocnictwa. Praktyka nie jest tu jednolita, część urzędów dopuszcza dokonanie tylko jednej opłaty. Jednak faktycznie powinno się dokonać zapłaty od każdej kopii złożonego pełnomocnictwa. Warto zwrócić uwagę na sytuacje kiedy złożenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jest zwolnione od opłaty skarbowej. Dotyczy to przypadków kiedy: 1. pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważnia do odbioru dokumentów, 2. pełnomocnictwo jest udzielone w sprawach: - karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia, - cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych, 3. pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom itd.), zstępnemu (dzieciom, wnukom itd.) lub rodzeństwu, 4. mocodawcą, czyli udzielającym pełnomocnictwa są następujące podmioty: - pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - jednostki budżetowe, - jednostki samorządu terytorialnego, - organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

DODANO:
22/09/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie