PYTANIE: W jakim terminie zus lub sąd pracy powinien odpowiedzieć ?

W jakim terminie zus lub sąd pracy powinien odpowiedzieć ? ZUS przyznał mi emeryturę ,ponieważ uważałem że obliczona ona była niewłaściwie napisałem do Sądu Pracy odwołanie poprzez ZUS. W jakim terminie ZUS lub Sąd da mi odpowiedź.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak wynika z zapisów kodeksu postępowania cywilnego odwołanie od decyzji organu rentowego wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję (ZUS), lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji (art. 477(9) § 1 k.p.c.). Odwołanie to powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 477(10) § 1 k.p.c.). Co ważne organ rentowy zobowiązany jest przekazać niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych. Jeżeli organ rentowy (ZUS) uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu (art. 477(9) § 2 k.p.c.). Jeśli chodzi o termin wyznaczenia pierwszej rozprawy przez sąd to nie ma tu jakiś terminów instrukcyjnych i wszystko związane jest z obłożeniem sprawami danego wydziału sądu. Podstawa prawna: - Kodeks Postępowania Cywilnego

DODANO:
05/10/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie