PYTANIE: Ile dni ma pracownik na dostarczenie zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy od daty wystawienia tego zwolnienia?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z dyspozycją zawartą w treści par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281) w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Może to zrobić nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. W przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, musi dostarczyć zwolnienie lekarskie do zakładu pracy nie póżniej niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy zostanie dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, wtedy zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Co istotne, obniżenia tego nie stosuje się, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Powyższe wynika z art. 62 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). WK

DODANO:
04/12/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie