Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Ile dni ma pracownik na dostarczenie zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy od daty wystawienia tego zwolnienia?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z dyspozycją zawartą w treści par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281) w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Może to zrobić nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. W przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, musi dostarczyć zwolnienie lekarskie do zakładu pracy nie póżniej niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy zostanie dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, wtedy zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Co istotne, obniżenia tego nie stosuje się, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Powyższe wynika z art. 62 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). WK

DODANO:
04/12/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie