PYTANIE: Jak napisać wniosek do sądu o otwarcie testamentu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Można na zwykłej kartce papieru (nie ma żadnego formularza ) napisać „Składam testament Pana/Pani ……….. (podać imię i nazwisko zmarłego). Ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy ………………………… (podać adres zmarłego). Wnoszę o otwarcie i ogłoszenie testamentu”. Do pisma należy dołączyć testament. We wniosku trzeba oczywiście wpisać dane wnioskodawcy. Należałby również dołączyć akt zgonu zmarłego, ponieważ sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy (art. 649 § 1 kodeksu postępowania cywilnego- dalej: k.p.c.). Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy (art. 628 k.p.c.). Sąd spadku jest wyłącznie właściwy do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów. We wniosku można zaznaczyć, kto sporządził testament i kto jest spadkobiercą. Jeśli nie jest Pan w posiadaniu testamentu, to we wniosku można wskazać osobę u której taki testament się znajduje. Jeśli chodzi o członków rodziny, to należałoby ich wymienić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, jako osoby, które mogłyby ewentualnie być spadkobiercami ustawowi (np. jeśli testament okazałby się nieważny). Od wniosku o ogłoszenie testamentu nie uiszcza się opłaty sądowej (art. 95 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W przypadku rozprawy sąd zawiadamia o jej terminie osoby zainteresowane. Ich obecność na rozprawie wyznaczonej w celu otwarcia i ogłoszenia testamentu nie jest jednak obowiązkowa. Gdy sąd spadku dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu poza rozprawą, to o terminie tej czynności nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być przy niej obecne (art. 649 § 2 k.p.c.). Dokonując otwarcia i ogłoszenia testamentu sporządza się protokół z tej czynności. W protokole opisuje się jego stan zewnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Na testamencie zamieszcza się datę otwarcia i ogłoszenia (art. 651 k.p.c.). Gdy złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się i ogłasza wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych (art. 650 k.p.c.). Sąd spadku zawiadamia o dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu w miarę możliwości osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku (art. 652 k.p.c.). Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku (art. 653 k.p.c.). Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu zamieszczony jest w naszym Serwisie w dziale Wzory Pism - Prawo spadkowe pod adresem: http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-otwarcie-i-ogloszenie-testamentu,225.html  Podstawa prawna: - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.); - ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1398). JM

DODANO:
19/12/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.