PYTANIE: Odpowiedzialność za długi syna

Jeżeli dorosły syn zaciągnął kredyty w kilku bankach na dużą sumę pieniędzy (około 500 tys. zł), obecnie nie przebywa w kraju, jest niewypłacalny, czy rodzice będą zobowiązani spłacać jego długi, czy banki mogą odebrać im ich majątki na poczet spłaty kredytów.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Nie ponosicie Państwo odpowiedzialności za długi cywilnoprawne innej osoby. Za zobowiązanie wobec banków odpowiada tylko osoba, która zaciągnęła kredyt. Jeśli nie poręczyliście Państwo kredytu, ani została ustanowiona hipoteka na Państwa nieruchomościach dla zabezpieczenie kredytu syna, to bank nie może od Państwa domagać się spłacenia długu dziecka. Trzeba pamiętać, że w razie ewentualnej śmierci syna długi zmarłego przechodzą na spadkobierców. Jeśli syn nie ma dzieci i nie zostawi testamentu, to z mocy ustawy spadkobiercami zostają jego rodzice i rodzeństwo. W takiej sytuacji jeśli nie odrzucicie spadku, będziecie zobowiązani do spłacenie długów zmarłego. Bank mógłby Państwa pozwać, gdyby udowodnił, że w jakiś sposób skorzystaliście z pieniędzy syna. Podstawą mógłby być np. art. 59 kodeksu cywilnego, który przewiduje, że w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia. Gdybyście np. dostali Państwo w darowiźnie jakieś pieniądze od syna, albo cenna rzecz, to bank mógłby domagać się unieważnienia takiej umowy. Nieco inaczej przedstawia się odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne (podatki, ZUS). Zgodnie z art. 111 § 1 Ordynacji podatkowej członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności. Jeśli warunki powyższe są spełnione to członek rodziny (w tym rodzic) może być zobowiązany do uiszczenia zaległości podatkowych zamiast syna. JM

DODANO:
04/01/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie