PYTANIE: Jakie są składniki decyzji administracyjnej? Czy decyzja, która nie zawiera podstawy prawnej jest nieważna lub może być uchylona?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Składniki decyzji administracyjnej określa art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98/2000, poz.1071). Według tego przepisu decyzja administracyjna powinna zawierać: 1) oznaczenie organu administracji publicznej, 2) datę wydania, 3) oznaczenie strony lub stron, 4) powołanie podstawy prawnej, 5) rozstrzygnięcie, 6) uzasadnienie faktyczne i prawne, 7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, 8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji, 9) jeżeli w stosunku do tej decyzji może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać także pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Art. 107 § 2 przewiduje, iż przepisy szczególną mogą określać także inne składniki, ale nie zmienia to faktu, że wyżej wskazane elementy są elementami obowiązkowymi. Oczywiście nie oznacza to, że brak któregoś z tych składników pociąga za sobą nieważność decyzji, czy też możliwość jej uchylenia. W podanym stanie faktycznym brak jest w decyzji podania przepisów prawa, na których organ oparł swoją decyzję. Jest to wada decyzji administracyjnej, może być przyczyną stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest organ wyższego stopnia, a postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności może być wszczęte na żądanie strony lub z urzędu (art. 157 § 1-2 k.p.a.). W przypadku braku podstawy prawnej decyzji nie ma ograniczenia czasowego dochodzenia ustalenia jej nieważności (a contario z art. 156 § 2 k.p.a.), chyba że decyzja ta wywołała nieodwracalne skutki prawne (np. zburzenie budynku na podstawie decyzji administracyjnej). Osobie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 k.p.a. służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie (tzn. w art. 156 § 1 k.p.a.). O odszkodowaniu tym, orzeka organ administracji publicznej, który stwierdził nieważność decyzji. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania przez organ administracji publicznej może wnieść powództwo do sądu powszechnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie.

DODANO:
03/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie