Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Jakie są składniki decyzji administracyjnej? Czy decyzja, która nie zawiera podstawy prawnej jest nieważna lub może być uchylona?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Składniki decyzji administracyjnej określa art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98/2000, poz.1071). Według tego przepisu decyzja administracyjna powinna zawierać: 1) oznaczenie organu administracji publicznej, 2) datę wydania, 3) oznaczenie strony lub stron, 4) powołanie podstawy prawnej, 5) rozstrzygnięcie, 6) uzasadnienie faktyczne i prawne, 7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, 8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji, 9) jeżeli w stosunku do tej decyzji może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać także pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Art. 107 § 2 przewiduje, iż przepisy szczególną mogą określać także inne składniki, ale nie zmienia to faktu, że wyżej wskazane elementy są elementami obowiązkowymi. Oczywiście nie oznacza to, że brak któregoś z tych składników pociąga za sobą nieważność decyzji, czy też możliwość jej uchylenia. W podanym stanie faktycznym brak jest w decyzji podania przepisów prawa, na których organ oparł swoją decyzję. Jest to wada decyzji administracyjnej, może być przyczyną stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest organ wyższego stopnia, a postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności może być wszczęte na żądanie strony lub z urzędu (art. 157 § 1-2 k.p.a.). W przypadku braku podstawy prawnej decyzji nie ma ograniczenia czasowego dochodzenia ustalenia jej nieważności (a contario z art. 156 § 2 k.p.a.), chyba że decyzja ta wywołała nieodwracalne skutki prawne (np. zburzenie budynku na podstawie decyzji administracyjnej). Osobie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 k.p.a. służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie (tzn. w art. 156 § 1 k.p.a.). O odszkodowaniu tym, orzeka organ administracji publicznej, który stwierdził nieważność decyzji. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania przez organ administracji publicznej może wnieść powództwo do sądu powszechnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie.

DODANO:
03/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie