PYTANIE: Pozbawienie praw rodzicielskich

Jaka jest różnica między władzą rodzicielską a prawami rodzicielskimi i o co wystąpić do Sadu Rejonowego Rodzinnego, by raz na zawsze odciąć się od tego człowieka a dzieci w przyszłości by nie musiały utrzymywać zakręconego religijnie ojca. Bo on będąc w niedostatku będzie mógł wnieść pozew o alimenty. Jestem od 13 lat matką samotnie wychowującą 2 dzieci 14 i 16 lat, od 6 lat z wyrokiem rozwodowym w ręce orzekającym o winie byłego męża i z apelacją podtrzymującą ten wyrok, z wyrokiem o przyznaniu 500 zł alimentów na oboje dzieci, nigdy nie realizowanym przez ojca tych dzieci. Były pan odwiedza mas 1 raz w roku lub co dwa lata , nigdy nie ma nic do zaoferowania , ciągły brak współdziałania przy wychowywaniu, postawa „życiowego nieudacznika” ciągłe prośby o zrozumienie stanu posiadania i sytuacji w jakiej się znajduje pomimo wyższego wykształcenia, (mechanik energetyk ) uporczywe nakazywanie modlenia się, chodzenia ciągłego do kościoła ,zamartwiania się i cieszenia się że w ogóle cokolwiek mamy dzięki mnie, granie na uczuciach dzieci wg mnie uprawniają mnie do pozbawienia go praw rodzicielskich

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Władza" rodzicielska oraz "prawa" rodzicielskie to w zasadzie synonimy - zwykle pojęć tych używa się zamiennie. Władzę rodzicielską wykonuje oboje rodziców - ale sąd rodzinny może wykonywanie tej władzy powierzyć jednemu z rodziców, może ją również zawiesić albo pozbawić (oraz dodatkowo całkowicie zakazać osobistych kontaktów z dzieckiem). Zakładam, że dotychczas nie było żadnej sprawy o kontakty ojca z dziećmi, nie pozbawiono go praw rodzicielskich ani ich nie ograniczono. Zakładam również, że w wyroku rozwodowym wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało powierzone wyłącznie Pani, a byłemu mężowi pozwolono np. widywać się z dziećmi w określone dni. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 KRiO (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w razie zmiany okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania. Zgodnie natomiast z art. 107 § 1 KRiO jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. W tym przypadku w grę nie wchodzi zawieszenie władzy rodzicielskiej byłego męża. Zgodnie bowiem z art. 110 § 1 KRiO w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie. Aby więc zawiesić władzę rodzicielską byłego męża, musiałaby istnieć przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu (np. choroba, długi wyjazd). Zgodnie z art. 111 § 1 KRiO jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Aby więc pozbawić byłego męża władzy rodzicielskiej, musiałaby Pani wykazać przed sądem rodzinnym, że w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dzieci. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wśród przykładów takich rażących zaniedbań wymieniono przykładowo: - stałe uchylanie się od płacenia alimentów - nadużywanie alkoholu - działalność przestępcza - znęcanie się nad dziećmi - zachowania demoralizujące dzieci. Zawsze jednak w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić. Zgodnie z art. 113 § 1 KRiO jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem. Niestety nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie pozbawi Pani byłego męża prawa do żądania alimentów od dzieci w przyszłości. Zgodnie bowiem z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej (a więc nie tylko rodziców względem dzieci, ale także odwrotnie) oraz rodzeństwo. Natomiast zakres tego obowiązku określony jest w art. 135 § 1 KRiO, zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jeśli więc były mąż znajdzie się w trudnym położeniu materialnym, a sytuacja materialna dzieci będzie dobra, to taki obowiązek niestety będzie istniał, niezależnie od tego jak w przeszłości wyglądały stosunki między ojcem a dziećmi. Należy pamiętać jednak, że, zgodnie z art. 5. Kodeksu cywilnego nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Sąd będzie więc mógł, stosownie do zasad współżycia społecznego, zwolnić Pani dzieci z obowiązku alimentacyjnego - jeżeli były mąż wytoczy sprawę o alimenty. Aby ograniczyć, pozbawić bądź zawiesić władzę rodzicielską byłego męża, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego. Wyłącznie właściwy jest sąd rodzinny (sąd rejonowy) właściwy miejscowo według miejsca zamieszkania albo pobytu dzieci. Postępowanie będzie się toczyć w trybie nieprocesowym. Nie ma obowiązku korzystania z adwokata czy radcy prawnego. W żądaniu wniosku należy wnieść o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci i należycie je uzasadnić kierując się wskazanymi wyżej okolicznościami, kiedy sąd może pozbawić ojca tej władzy. Do wniosku należy załączyć odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, akt małżeństwa, kopię wyroku rozwodowego oraz wszelkie inne dokumenty i dowody (świadkowie, opinia sporządzona przez kuratora itp.) wskazujące na konieczność takiego rozstrzygnięcia sądu, jakiego Pani oczekuje. Wniosek należy złożyć wraz z odpisem w biurze podawczym właściwego sądu albo wysłać pocztą, najlepiej listem poleconym (za datę wniesienia pozwu liczy się data stempla pocztowego). Podstawa prawna: ustawa z 25 lutego 2964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. nr 9, poz. 59 ze zmianami.

DODANO:
07/04/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie