PYTANIE: Jaka jest legalna definicja miejsca pracy ?

Kodeks pracy nie zawiera definicji legalnej stałego miejsca pracy. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 77(5) K.p. pracownik może domagać się zwrotu kosztów podróży służbowej, jeżeli wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, gdzie znajduje się siedziba firmy lub poza stałym miejscem pracy. Brak definicji legalnej otwiera pracodawcom drogę do uznaniowego definiowania stałego miejsca pracy, a co za tym idzie, do odmowy zwrotu kosztów podróży, na które składają się między innymi koszty przejazdu, noclegu czy wyżywienia. Jaka jest legalna definicja miejsca pracy ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
"W myśl art. 77(5) § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Zatem świadczenie pracy w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub w stałym miejscu pracy pracownika, nie jest podróżą służbową, w rozumieniu powyższego przepisu, a tym samym nie rodzi obowiązku płacenia przez pracodawcę np. diet. Odnośnie braku w Kodeksie pracy legalnej definicji stałego miejsca pracy w kontekście zwrotu kosztów podróży służbowej, uprzejmie wyjaśniam, że przepisy prawa pracy posługują się pojęciem stałego miejsca pracy, wiążąc z jego określeniem możliwość realizacji przez pracownika niektórych uprawnień ochronnych związanych ze stosunkiem pracy (np. art. 178 § 2 Kodeksu pracy) lub obowiązek pracodawcy wypłacenia pracownikowi określonych należności. Ponieważ przepisy prawa pracy nie zawierają definicji stałego miejsca pracy można by przyjąć, iż do jego określenia, dla celów stosowania art. 77(5) Kodeksu pracy, powinno dojść w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania bądź w umowach o pracę zawieranych z pracownikami. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy jednym z obligatoryjnych elementów umowy o pracę jest określenie miejsca wykonywania pracy. Przywołany przepis nie określa sposobu jego ustalenia. Strony zawierające umowę o pracę mają więc dużą swobodę w określeniu tego miejsca, przy czym nie może być ono ogólnikowe, lecz musi być precyzyjne i skonkretyzowane. Pomocne przy określaniu miejsca wykonywania pracy może być orzecznictwo Sądu Najwyższego, z którego wynika, że sposób określenia miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę jest uzależniony zwłaszcza od charakteru prowadzonej przez pracodawcę działalności, rodzaju powierzonej pracownikowi pracy, związanego z nią stanowiska, a także specyfiki świadczenia pracy określonej rodzajowo. Inaczej zatem będzie określone miejsce wykonywania pracy w przypadku zatrudnienia pracownika w stałym miejscu, np. w siedzibie pracodawcy lub w innym uzgodnionym miejscu, pod konkretnym adresem, w jednej miejscowości, a inaczej w przypadku pracowników, których praca wymaga przemieszczania się i zmiany miejsca jej wykonywania. W związku z tym dopuszczalne jest wskazanie jako miejsca pracy terytorium (obszaru) całego kraju, pod warunkiem, że potrzeba takiego określenia miejsca pracy wynika ściśle z rodzaju, bądź charakteru świadczonej pracy (np. przedstawiciel handlowy, kierowca - o ile ich praca faktycznie wymaga stałego przemieszczania się po terytorium całego kraju). Takie określenie miejsca wykonywania pracy jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wyłącznym dla tego powodem i celem jest chęć wyłączenia przez pracodawcę stosowania części przepisów prawa pracy. Miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę powinno być zatem tak ustalone, aby nie wykluczało z góry możliwości skorzystania przez pracownika z uprawnień i świadczeń gwarantowanych przez przepisy Kodeksu pracy. Pragnę jednocześnie podkreślić, że przepis art. 29 § 1 Kodeksu pracy nie wymaga, by strony uzgodniły jedno miejsce wykonywania pracy. Praca, której przedmiotem jest np. pozyskiwanie klientów lub akwizycja, polega na jej wykonywaniu w różnych miejscach. Jest ze swej istoty związana z nieustannym przemieszczaniem się pracownika na pewnym obszarze. Miejsce wykonywania pracy, jeżeli uzasadnia to rodzaj pracy, może zatem obejmować pewną zamkniętą przestrzeń poza granicami administracyjnymi jednej miejscowości. W takim przypadku, niezależnie od szerszego wskazania miejsca wykonywania pracy, strony powinny w umowie określić stałe miejsce pracy, które powinno wskazywać określony punkt ważny przy podróży służbowej, bo od tego miejsca rozpoczyna się podróż służbowa. Może to być np. siedziba pracodawcy, oddział zakładu pracy bądź miejscowość, w której pracownik mieszka - stosownie do uzgodnień stron stosunku pracy. Pragnę poinformować, że w przypadku gdy pracodawca odmawia przyznania pracownikowi świadczeń związanych z podróżą służbową, może on zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o pomoc, a w razie sporu z pracodawcą wystąpić do sądu pracy". Odpowiedź z dnia 13 marca 2009r. sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy na interpelację nr 8042 w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy

DODANO:
14/05/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie