PYTANIE: Za oddane osocze ekwiwalent jak za krew

Podatnikowi bezpłatnie oddającemu krew przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu wynikającego z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 263, poz. 2625, z późn. zm.). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż odrębne przepisy określają wysokość opłat
a krew, a mianowicie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r. (Dz. U. Nr 242, poz. 1778). Ekwiwalent za litr oddanej krwi wynosi 130 zł, a za litr oddanego osocza - 170 zł
atomiast zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588) honorowy dawca krwi ma możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.)
odatnicy oddający honorowo krew lub osocze mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Mimo że ekwiwalent za krew i osocze jest różny, jednak odliczyć można tylko ekwiwalent za krew
tej sytuacji pragnę zadać następujące pytania
. Czy Ministerstwo Finansów planuje podjęcie inicjatywy wprowadzającej zmiany do ustawy o podatku dochodowym mające na celu jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu ulg dla krwiodawców?
. W jaki sposób Ministerstwo Finansów pragnie uregulować ww. problem w przypadku odliczenia ekwiwalentu za osocze?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
„Od dnia 1 stycznia 2007 r. przepisy art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) dają możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy. Z ulgi tej może również skorzystać podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 30, ze zm.). Przedmiotem darowizny na cele krwiodawstwa może być oddana bezpłatnie krew, jak również osocze lub inne składniki krwi. Tak należy bowiem rozumieć pojęcie darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi, który to przepis odnosi się zarówno do bezpłatnego oddania krwi, jak również innych jej składników. Odrębną kwestią jest natomiast ustalenie wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa. W tym zakresie ustawodawca wskazał, że przy obliczaniu wartości darowizny - niezależnie od przedmiotu darowizny na cele krwiodawstwa - podatnik stosuje zawsze przelicznik odpowiadający wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi. Tym przepisem jest § 3 pkt 1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 263, poz. 2625, ze zm.), który stanowi, że dawcom krwi rzadkich grup przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł za 1 litr pobranej krwi. Na tej podstawie osoby, które oddają honorowo krew, oraz osoby, które oddają składniki krwi (np. osocze), obliczając kwotę przysługującej im ulgi, stosują taki sam ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł. Warto zauważyć, że obowiązujące brzmienie przepisów dotyczących omawianego odliczenia, wprowadzone przez art. 1 pkt 26 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), zaproponowane zostało w dwóch poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 637 i 718) i nie budziło żadnych zastrzeżeń. Wyjaśniając motywy wprowadzenia dla potrzeb omawianego odliczenia jednej stawki ekwiwalentu pieniężnego, niezależnie od przedmiotu darowizny na cele krwiodawstwa, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że nie było możliwości odwołania się do przepisów, które określałyby wartość wszystkich rodzajów krwi oraz poszczególnych jej składników. Ustawa o publicznej służbie krwi i przepisy wykonawcze do tej ustawy określają jedynie wysokość ekwiwalentu pieniężnego za krew rzadkiej grupy i składniki takiej krwi. Brak natomiast jest przepisów, na podstawie których możliwe byłoby określenie wartości krwi nienależącej do grup rzadkich oraz składników takiej krwi. W opisanej sytuacji ustawodawca za najbardziej optymalne i najprostsze rozwiązanie uznał zatem wprowadzenie jednej stawki dla określania wartości darowizn na cele krwiodawstwa, niezależnie czy podatnik oddał honorowo krew, czy któryś z jej składników. Jednocześnie, aby stawka ta odzwierciedlała jak najbardziej realną wartość darowizny, powołano się na wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi. Należy podkreślić, że rozwiązanie takie jest dopuszczalne i nie narusza konstytucyjnych zasad stanowienia prawa. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie potwierdzał, że ustawodawca ma znaczną swobodę w określaniu w ustawie stanów faktycznych stanowiących podstawę ulg podatkowych oraz reguł korzystania z nich. Jednocześnie nie widzę uzasadnienia do zamiany powyższych zasad i stosowania stawek wynikających z powołanego przez pana posła rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r. (Dz. U. Nr 242, poz. 1778), które wygasło z dniem 31 grudnia 2008 r. i zostało zastąpione rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1286), regulującym to samo zagadnienie, ale na 2009 r. Rozporządzenie to, wydane na podstawie art. 19 ustawy o publicznej służbie krwi, dotyczy bowiem określenia wysokości opłat za wydanie krwi i jej składników przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi na rzecz konsumentów - odbiorców krwi i preparatów krwiopochodnych. Nie ma zatem potrzeby odwoływać się do tych przepisów, skoro inne, tj. przepisy rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r., wprost odnoszą się do czynności, które objęte są omawianą ulgą podatkową, tzn. do pobrania krwi i jej składników od dawcy”. Odpowiedź z dnia 17 kwietnia 2009 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego na interpelację nr 8815 w sprawie możliwości odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty stanowiącej ekwiwalent wartości krwi oddanej przez honorowych krwiodawców

DODANO:
24/06/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie