PYTANIE: Niższy zasiłek chorobowy dla 50 letniego pracownika ?

Na podstawie art. 92 Kodeksu pracy pracodawcy od 1 lutego 2009 r. płacą w ciągu roku za 14, a nie 33 dni choroby pracownika, który ukończył 50 lat. Pozostali pracownicy, którzy nie ukończyli 50 lat, otrzymują od firmy wynagrodzenie chorobowe przez 33 dni w roku. Od 34. dnia ZUS płaci zasiłek chorobowy. Jest on wyliczany tak samo dla każdego pracownika, niezależnie od jego wieku, i odpowiada w większości przypadków 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Ale za okres pobytu w szpitalu jest on wypłacany w niższej kwocie, bo odpowiada 70% tej podstawy. Tak wynika z art. 11 ust. 1a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.)
praktyce oznacza to, że starszy pracownik przebywający w szpitalu od 15. dnia choroby otrzyma świadczenie odpowiadające 70% podstawy wymiaru, a pozostali pracownicy, którzy nie ukończyli 50 lat, otrzymają takie świadczenie od 34. dnia pobytu w szpitalu. Wcześniej ich pracodawca będzie im płacił 80% pensji
akie argumenty przemawiały za przyjęciem wyżej wymienionych uregulowań ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
„Przepis art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.), zgodnie z którym miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 r. (wprowadzony został ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1791)). Natomiast w wyniku nowelizacji przepisów art. 92 Kodeksu pracy, dokonanej ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 6, poz. 33.), zmniejszono liczbę dni, z 33 do 14, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikom, którzy ukończyli 50. rok życia. W związku z powyższym mogą się zdarzyć sytuacje, w których pracownik mający ukończony 50. rok życia otrzyma, za czas pobytu w szpitalu, zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru począwszy już od 15. dnia niezdolności do pracy, podczas gdy pracownik, który nie ukończył 50. roku życia, otrzyma zasiłek chorobowy w tej wysokości dopiero od 34. dnia niezdolności do pracy. Należy dodać, że za okres pobytu w szpitalu, przypadający po okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru przysługuje pracownikowi niezależnie od jego wieku. Natomiast w przypadku niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Pragnę jednocześnie poinformować, że jeżeli w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagrodzeń utrzymano postanowienia, zgodnie z którymi pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe pracownikom przez okres 35 dni niezdolności do pracy, to zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom, bez względu na wiek, dopiero od 36. dnia absencji chorobowej w danym roku kalendarzowym. Ponadto zarówno układ zbiorowy pracy jak i regulamin wynagradzania mogą przewidywać wypłatę dodatku uzupełniającego do przysługującego pracownikowi 70% zasiłku chorobowego, np. do 100% podstawy wymiaru. Taki dodatek uzupełniający zasiłek chorobowy może być wypłacany przez pracodawcę razem z uzupełnianym zasiłkiem chorobowym. Dodatki uzupełniające zasiłki chorobowe, wypłacane przez pracodawców – do kwoty nieprzekraczającej, łącznie z zasiłkiem chorobowym, 100% przychodu pracownika – nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Nowelizacja przepisów art. 92 Kodeksu pracy, w wyniku której zróżnicowano długość okresu wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika, stanowi jeden z elementów realizacji programu „Solidarność pokoleń – działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Obecnie rozważana jest możliwość zmiany obowiązujących przepisów w kierunku zrównania uprawnień pracowniczych w zakresie wysokości świadczeń przysługujących za okres pobytu w szpitalu”. Odpowiedź z dnia 17 czerwca ministra pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację nr 9767 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niższego zasiłku chorobowego, jaki otrzymują starsi pracownicy

DODANO:
30/07/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.