PYTANIE: Podział mieszkania po śmierci rodziców

Razem z bratem jesteśmy spadkobiercami mieszkania po zmarłej mamie, z którą ja mieszkałam do jej śmierci. Mąż spadkodawczyni nie żyje. Przedmiotem spadku jest mieszkanie o powierzchni 60 m kw. o wartości 100.000. Czy możliwe jest, aby jedno z nas zostało prawnym właścicielem mieszkania (mam na myśli siebie), a drugie zostało spłacone w kwocie 50.000 ? Czy zapłacimy podatek od spadku? Jakiej opłaty trzeba będzie dokonać za otworzenie sprawy? Jaki jest termin, w którym musimy zgłosić przejęcie spadku (mama zmarła 1.01.2003r.). Mieszkanie było wykupione na własność przez mamę.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jeżeli Pani Mama nie pozostawiła testamentu, wówczas dziedziczy Pani w zbiegu z bratem, a Wasze udziały w majątku spadkowym wynoszą po 50 proc. Oczywiście może dojść do sytuacji, że Pani otrzyma mieszkanie i spłaci brata. Jeżeli Pański brat zgadza się na to, wystarczy zawrzeć umowę o dział spadku, która powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Jeżeli natomiast nie ma między Państwem zgody co do podziału mieszkania, działu spadku dokona sąd na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców. W takiej sytuacji decyzja należy do sądu. Z uwagi na to, że fizyczny podział mieszkania będzie raczej trudny, najprawdopodobniej sąd przyzna mieszkanie jednemu z Państwa, którego jednocześnie zobowiąże do spłacenia drugiej osoby. Jeżeli chodzi o podatek, to obowiązek podatkowy powstaje: z chwilą przyjęcia spadku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Do długów i ciężarów zalicza się również koszty ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów oraz poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków. (art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn) Uwzględniając podaną przez Panią wartość mieszkania, podatek wyniesie: 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł (art. 15 ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Jednakże w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym: w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej (czyli tak jak Pani z bratem)- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu (art. 16 ust. 1) Zgodnie z art. 16 ust.2: ulga, o której wyżej mowa, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4, 2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniósł własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy, 3) nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego, 4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu, 5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat: a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku, b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego. Jeżeli chodzi o termin przyjęcia spadku, wynosi on 6 miesięcy od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (z reguły jest to dzień śmierci spadkodawcy). Jednakże niedopełnienie tej czynności z mocy prawa traktuje się jako przyjęcie spadku, ale wprost, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Oświadczenie o przyjęciu spadku można dokonać bądź przed notariuszem, bądź w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

DODANO:
26/04/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie