PYTANIE: Prawo do trzymiesięcznej odprawy.

Zatrudniona byłam na czas nieokreślony. Jestem na trzymiesięcznym wypowiedzeniu, okres wypowiedzenia upływa 31 08.2003 r. Prawdopodobnie zaproponują mi pracę na 1/2 etatu której nie bardzo chce przyjąć, gdyż istnieje możliwość nawet jej utraty a boję się że o ile ja podejmę, pozbawiona będę praw do zasiłku dla bezrobotnych. Poinformowano mnie, że o ile ją nie przyjmę, nie wypłacą mi trzymiesięcznej odprawy. Czy mogą mi odmówić wypłacenia odprawy ? Czy można być pozbawionym prawa do zasiłku o ile pracuje się na 1/2 etatu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie zależy od tego czy pracuje się na ½ czy ¼ etatu. Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych należy legitymować się w okresie 18 miesięcy kalendarzowych przed rejestracją w urzędzie pracy co najmniej 365 dniami pracy, oraz osiągnięciem w tym okresie wynagrodzenia odpowiadającego co najmniej odpowiadającego co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę tj. od 1 stycznia 2003 r. 800 zł brutto. Nie ulega wątpliwości, że pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, czyli do 31.08.2003r.Jednak w pytaniu chodzi również o odprawę. Art. 42 § 1 nakazuje do wypowiedzenia zmieniającego stosować odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym. Czyli również przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu. Zatem w przypadku rozwiązaniu umowy o pracę w wyniku nie przyjęcia nowych warunków przysługuje odprawa na podstawie art. 8 w/w ustawy w zw. z art. 10 z podanymi tam wyłączeniami. Podstawowym warunkiem do nabycia prawa do odprawy jest, aby rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych (art. 1 ust. 1 ustawy). Por. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2000 r. I PKN 79/2000 OSNAPiUS 2002/10 poz. 240 W przytoczonym opisie stanu faktycznego chodzi o normalne wypowiedzenie umowy o pracę, ponieważ zadająca pytanie pisze, że jest na wypowiedzeniu, a nie zna jeszcze warunków jakie jej zaproponują. W takim wypadku nie ma wątpliwości, że należy się odprawa, jednak pod pewnymi warunkami: - wypowiedzenie musi być z przyczyn leżących po stronie pracodawcy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z 89r. (ekonomiczne, organizacyjne itp.), - nie występują wyłączenia z art. 8 ust. 3, - należy wziąć pod uwagę fakt, że od 1 lipca 2003r. wchodzi nowelizacja ustawy z 89r. i mogą w związku z tym wystąpić pewne komplikacje (m.in. które przepisy stosować, dotychczasowe czy nowe - w tym wypadku korzystniejsze dla pracownika).

DODANO:
25/05/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie