PYTANIE: Czy przy zwolnieniach grupowych jest chroniona Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 z późn. zm.), przyznaje działaczom związkowym szereg uprawnień oraz statuuje szczególną ochronę trwałości ich stosunku pracy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w ustawy, pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym: - członkiem zarządu lub - komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu. Nadto, tego typu ochrona przysługuje również członkom komitetu założycielskiego przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego (art. 32 ust 3) oraz pracownikom pełniącym z wyboru funkcję w organach organizacji związkowych działających poza zakładem pracy (art. 32 ust. 4). Poza tym wspomnianą ochronę wzmacniają przepisy art. 32 ust. 2, które od uzyskania zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej uzależniają również dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wobec osób pełniących takie funkcje. Otóż, pracodawca nie może, bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej w czasie trwania mandatu lub w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że dopuszczają to odrębne przepisy. Jednakże należy zauważyć, iż znaczące zmiany w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy wprowadza ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 z późn. zm.). Art. 5 ust. 1 tej ustawy, explicite uchyla bowiem stosowanie wszelkich przepisów dotyczących ochrony pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, pozostawiając wyłącznie ochronę osób enumeratywnie wyliczonych w tej w/w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych. Zatem szczególna ochrona stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie ma zastosowania wobec: - pracownika będącego członkiem komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej, - pracownika będącego członkiem komitetu założycielskiego związku zawodowego, - pracownika pełniącego funkcje z wyboru w organach związkowych szczebla ponadzakładowego, - pracownika będącego członkiem rady nadzorczej w spółce powstałej z przekształceń w ramach procesu komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, - posłów, senatorów i radnych, - pracownika młodocianego w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, - pracownicy na urlopie wychowawczym, - pracownicy, której mąż odbywa zasadniczą służbę wojskową, - pracownika będącego członkiem organów samorządu zawodowego, - pracownika mającego status kombatanta albo osoby represjonowanej, - pracownika mającego status inwalidy wojennego bądź wojskowego, - pracownika zatrudnionego przy zwalczaniu chorób zakaźnych. Szczególna zaś ochrona trwałości stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych obejmuje: - członków zarządu zakładowej organizacji związkowej, - członków rad pracowniczych, - pracowników, którym brakuje nie więcej niż dwa lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie praw do emerytury z osiągnięciem tego wieku, - kobiety w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, - pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, - społecznych inspektorów pracy. Jednakże wobec tych osób, jeżeli z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach, zakład pracy może jedynie wypowiedzieć im dotychczasowe warunki pracy i płacy. Jeśli powoduje to obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym pracownik jest objęty szczególną ochroną stosunku pracy, obliczony według zasad ustalonych przepisami wydanymi na podstawie art. 297 Kodeksu pracy. Reasumując pracownik będący członkiem komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej pozostaje pod szczególną ochroną stosunku pracy, jednakże ochrona ta nie ma zastosowania w przypadku zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

DODANO:
30/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie