PYTANIE: Zamówienia publiczne.

W stołówce szkolnej rocznie wydaje się na: zakup mięsa-20.000,- zł, art. mleczarskich-15.000,- zł, warzyw i owoców-7.000,-zł, przypraw 3.000,- zł. Czy ustawę o zamówieniach publicznych stosuje się tylko przy zakupie mięsa i art. mleczarskich (wartość ponad 3.000 EURO)? Czy też stosuje się ustawę o zamówieniach publicznych do wszystkich grup zakupionych towarów ponieważ obroty na żywienie w roku wynoszą ok. 70.000,- zł? Jeżeli ustawę należy stosować do wszystkich towarów, w jaki sposób należy je grupować? Nie wyobrażam sobie stosowania zamówień publicznych przy zakupie pietruszki, marchewki ... itd. przy ciągle zmieniających się cenach. Proszę o podpowiedź, ponieważ czytając ustawę o zamówieniach publicznych nie bardzo wiem jak ona się ma do żywienia w szkole ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ustawa o zamówieniach publicznych w art. 3 wyraźnie wprowadza zakaz dzielenia zamówień na części lub zaniżania ich wartości w celu uniknięcia stosowania tej ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą. Art. 3a stanowi zaś, iż: 1. jeżeli zamówienie ma być wykonywane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością takiego zamówienia jest suma wartości poszczególnych jego części, 2. jeżeli suma wartości poszczególnych części zamówienia przekracza równowartość kwoty, od której jest uzależnione stosowanie odpowiednich przepisów ustawy, przepisy te, dotyczące publikacji ogłoszeń, terminów, protokołu postępowania, protestów i odwołań, stosuje się do udzielenia zamówienia na każdą z części, 3. jeżeli zamawiający zamierza udzielić w ciągu roku kalendarzowego zamówień na dostawy lub usługi tej samej kategorii, podstawą obliczenia wartości zamówienia jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w danym roku, albo suma wartości zamówień tej samej kategorii udzielonych w poprzednim roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw lub usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalanego w ustawie budżetowej. Co więcej ust. 4 tego artykułu wprowadza wymóg, aby w przypadku gdy łączna wartość zamówień, o których mowa wyżej w punkcie 3, przekracza równowartość kwoty, od której jest uzależnione stosowanie odpowiednich przepisów ustawy (a więc w omawianym przypadku 3000 EURO), przepisy te, dotyczące publikacji ogłoszeń, terminów, protokołu postępowania, protestów i odwołań, stosuje się do udzielania każdego z poszczególnych zamówień. Podzielenie zamówienia, tak aby jego wartość była niższa od 3000 EURO, nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

DODANO:
31/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie