PYTANIE: Czy nagroda jubileuszowa podlega potrąceniu z wynagrodzenia pracownika ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową, wówczas dolicza się ją do jego wynagrodzenia w tym miesiącu i dokonuje się wtedy należnych potrąceń z całości wynagrodzenia. Są to potrącenia wynikające z art. 87 par. 1 K.p.- po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustawodawca wymienia tutaj: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pienieżne przewidziane w art. 108 K.p. Powyższe potwierdza linia orzecznicza Sądu Najwyższego . W wyroku dnia 17 lutego 2004 r. , I PK 217/03, (OSNP 2004/24/419) SN uznał, że odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa podlegają ochronie przed potrąceniami tak jak wynagrodzenie za pracę. W świetle art. 87(1) K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 2) 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 3) 90% minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p. Co ważne, jeżeli potrącenia dotyczą świadczeń alimentacyjnych wówczas mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 87 par. 3 pkt 1 K.p.). Podstawa prawna: - art. 87 par. 1 i 3 K.p, - wyrok SN dnia 17 lutego 2004 r. , I PK 217/03, (OSNP 2004/24/419) Stan prawny na 14 marca 2010 r. WK

DODANO:
15/03/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie