PYTANIE: Jak sformułować pozew o odszkodowanie

W piątek odbyła się sprawa sądowa odnośnie przyznania wyższego odszkodowania przeciwko PZU. Sad oddalił mój pozew, ponieważ źle go sformułowałem. Chodzi o to że ja zarówno na rozprawie sądowej jak i w pozwie napisałem że chce aby Sąd ustalił wyższy procentowy uszczerbek na zdrowiu z 20% na 50%. Prowadzący sędzia oznajmił że Sądy nie zajmują się ustalaniem procentów lecz zasądzeniem określonej sumy pieniędzy oda poszkodowanego. Co mam w tej sytuacji zrobić. Czy od nowa pisać pozew, czy też wnieść o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i poprawić w pozwie swoje błędy. Proszę o pomoc.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Sąd orzeka o wysokości odszkodowania czy zadośćuczynienia – kwestia procentowego uszczerbku na zdrowiu ma charakter wtórny, a poza tym w niektórych sądach przyjęta jest praktyka, iż procentowy uszczerbek na zdrowiu nie może być w ogólne brany pod uwagę przy ustalaniu odszkodowania, bo w ustawa niczego takiego nie przewiduje. Inne sądy z kolei nie chcą wydawać orzeczenia, jeśli biegły sądowy wydając opinię nie określi wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu. Ustanie wysokość zadośćuczynienia jest postawione ocenie sędziego. Moim zdaniem należałby wnieść nowy pozew i sformułować w tym pozwie wniosek w ten sposób: „Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty ……… zł (słownie: …………złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, która spowodowana była wypadkiem komunikacyjnym w dnia 21 marca 2008 r.”. Dalej należy wskazać, dowody jakie mają być przeprowadzone np. „Wnoszę o przeprowadzenie dowodów wymienionych w uzasadnieniu niniejszego pozwu, w tym w szczególności z: a) akt likwidacyjnych prowadzonych przez pozwanego dla przedmiotowej szkody pod numerem ………….. i w tym celu wnoszę o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia tych akt stosownie do art. 248 § 1 KPC oraz art. 187 § 2 pkt 3 KPC pod rygorem negatywnych dla pozwanego skutków prawnych; b) przesłuchania powoda w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku z dnia 21 marca 2008 r. oraz rodzaju, zakresu i czasu trwania cierpień poszkodowanego pozostających w związku przyczynowym z wypadkiem oraz trwałości następstw tego wypadku (adres powoda…….); c) przesłuchania jako świadka żony powoda Pani ……….. w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku z dnia 21 marca 2008 r. oraz rodzaju, zakresu i czasu trwania cierpień poszkodowanego pozostających w związku przyczynowym z wypadkiem oraz trwałości następstw tego wypadku (adres świadka ……………); d) z opinii biegłego z dziedziny medycyny w celu ustalenia rodzaju, zakresu i czasu trwania cierpień pozostających w związku przyczynowym z udziałem poszkodowanego w wypadku z dnia 21 marca 2008 r. oraz mogących pojawić się w przyszłości ewentualnych tego następstw; wnoszę o sporządzenie opinii przez biegłych w szczególności z dziedziny ortopedii, neurologii, chirurgii oraz innych specjalności stosownie do ustaleń powołanych biegłych sądowych, wnoszę również o określenie przez biegłych procentowego trwałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego przez poszkodowanego wskutek wypadku; e) wystąpienie do placówek medycznych o przesłanie pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia powódki oraz o przeprowadzenie dowodów z tych dokumentów, w tym zwłaszcza: - Szpital Wojewódzki w ……………..; - Przychodnia Lekarska …………………" JM

DODANO:
02/02/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie