PYTANIE: Opuszczenia terytorium Polski przez małoletnie dzieci

Jestem rozwiedziona i posiadam małoletniego syna. Wspólnie z nowym narzeczonym planujemy wyjazd na wakacje do USA. Chciałabym jednak, z pewnych powodów zawodowych pojechać najpierw sama, a narzeczony z synem dołączą do mnie kilka dni później. Czy były mąż musi na to wyrazić zgodę, czy moja zgoda wystarczy? W jaki sposób to należy przeprowadzić - czy musi być jakieś prawne poświadczenie? Jakie dokumenty musi posiadać syn i narzeczony, aby możliwy był wyjazd? Chodzi mi o dokumenty wymagane na granicy polskiej i amerykańskiej.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jeśli ojciec dziecka nie został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej, to konieczne jest uzyskanie jego zgodny na wyjazd syna. Z reguły w razie rozwodu rodzic jest pozbawiany władzy rodzicielskiej tylko częściowo, a całkowite pozbawienie dokonuje się w szczególnych sytuacjach np. gdy nadużywa alkoholu, narkotyków, wywiera demoralizujący wpływ na dziecko. Ewentualnie zgodę ojca może zastąpić orzeczenie sądu. O istotnych sprawach dotyczących dziecka (min. o miejscu jego pobytu) rodzice muszą decydować wspólnie, a w razie braku zgody powinni zwrócić się do sądu rodzinnego. Wyjazd dziecka za granice bez zgodny jednego z rodziców może być potraktowany jaki porwanie dziecka, co może spowodować wszczęcie postępowania karnego. Bez zgody ojca wyjazd dziecka za granicę jest utrudniony. Zgodna ojca może być zastąpiona wyrokiem sądu rodzinnego . Na podstawie tego orzeczenie może zostać wydany paszport dla dziecka. Podkreśla też, że zgoda sądu jest też potrzebna jeśli dziecko ma już odpowiednie dokumenty (paszport, wizę), ale ojciec nie wyraża zgody na wyjazd. Przepisy nie określają w jaki dokładnie sposób powinna być wyrażona zgoda na wyjazd, ale najlepiej żeby ociec przygotował jakieś oświadczenie, że wyraża zgodę na wyjazd syna do USA. Jeśli dziecko nie ma paszportu, to ojciec będzie musiał razem z Panią podpisać dokumenty o wydanie paszportu. Jeśli ojciec nie zechce podpisać stosownych dokumentów, to konieczne jest wystąpienie do sądu o zgodę na wydanie paszportu dziecku. Wzór „Wniosek o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dziecku” zamieszczony jest w na stronie naszego Serwisu w dziale Wzory pism – Prawo rodzinne (adres strony: http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-wyrazenie-zgodny-na-wydanie-paszportu-dziecku,211.html). Dla przyśpieszenia całej sprawy można w jednym piśmie wystąpić do sądu o zezwolenie na wyjazd i na wydanie paszportu dla dziecka. Do wniosku konieczne będzie przedstawienie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka. Nawet jeśli dziecko ma paszport i chce Pani wyjechać za granice z dzieckiem, a ojciec nie chce się zgodzić na wyjazd, to konieczne jest wystąpienie do sądu rodzinnego z wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Artykuł ten przewiduje, że: „§ 1 . Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.” Nauka prawa podkreśla, że do istotnych spraw dziecka, co do których w braku porozumienie miedzy rodzicami, rozstrzyga sąd rodzinny zalicza się: kwestię obywatelstwa dziecka, zmianę jego imienia i nazwiska, zmianę pobytu małoletniego czy też jego wyjazd za granicę (H. Hak „Władza rodzicielska” Toruń 1995, s. 59). Skoro nie możecie się Państwo się porozumieć, to sprawę musi rozstrzygnąć sąd. Jeśli Pani wniosek zostanie uwzględniony, orzeczenie zastąpi zgodę ojca. We wniosku trzeba opisać całą sprawę, przedstawić powody dla których zamierza Pani wyjechać z kraju. Podkreślamy też, że Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 października 1970 r. (syg. akt III CRN 181/70, publikacja OSNC 1971/6/107) stwierdził, że wyjazd i zatrzymanie dziecka wbrew woli drugiego rodzica i bez zgody sądu może być uznane za nadużycie władzy rodzicielskiej i może skutkować jej pozbawieniem. Wzór wniosku o wydanie zgodny na wyjazd dziecka za granicę jest zamieszczony na stronie Serwisu w dziale Wzory Pism – Prawo rodzinne „Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka” (adres strony: http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-rozstrzygniecie-o-istotnych-sprawach-dziecka,155.html). Trudno jest nam ocenić jaką decyzję podejmie sąd. Wszystko zależy od oceny sprawy dokonanej przez sędziego. W każdym bądź razie orzeczenie wyrażające zgodę na wyjazd dziecka nie są czymś wyjątkowym.  Do przekroczenia granicy polski potrzebny jest paszport. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone przez przeznaczone oraz otwarte dla ruchu granicznego przejścia graniczne na podstawie dokumentów uprawniających do jej przekroczenia. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - Straż Graniczna może podjąć działania zmierzające do niezezwolenia obywatelowi RP na wyjazd z Polski wyłącznie na podstawie postanowienia właściwego sądu o zakazie opuszczania kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach małoletnim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej paszport może być wydany za pisemną zgodą obojga rodziców przed urzędnikiem organu paszportowego. W związku z powyższym małoletnie dzieci podróżujące w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych podczas kontroli granicznej nie muszą posiadać dodatkowych dokumentów lub pisemnej zgody (pełnomocnictwa, upoważnienia) drugiego rodzica lub opiekuna prawnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli małoletnie dzieci podróżują w towarzystwie osoby trzeciej, Straż Graniczna może sprawdzić, czy rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na podróż za granicę. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące przekroczenia granicy USA, to trudno jest nam udzielić dokładnych informacji, ponieważ kwestię tę regulują przepisy prawa Stanów Zjednoczonych, a nasz serwis – zgodnie z regulaminem – udziela odpowiedzi tylko na pytanie dotyczące prawa polskiego.   JM

DODANO:
12/01/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie