PYTANIE: Zmiana nazwiska po rozwodzie

Po rozwodzie, który orzeczono niemal rok temu, pozostałam przy jednoczłonowym nazwisku byłego męża, głownie z przyczyn praktycznych (dokumenty, wspólny syn o takim samym nazwisku). W tym roku zamierzam ponownie wyjść za mąż. Dla mojego nowego narzeczonego fakt że pozostałam przy nazwisku poprzedniego męża jest trudny do zaakceptowania, w związku z tym mam pytanie: Czy mogłabym jeszcze przed ślubem powrócić do nazwiska panieńskiego, gdzie kierować wniosek i jak go uzasadnić, czy też, jeśli zmiana przed ślubem nie jest możliwa, czy mogłabym po ślubie przyjąć dwuczłonowe nazwisko składające się z nazwiska panieńskiego oraz nazwiska drugiego męża? Dodam, że ślub odbędzie się za granicą.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”. Przypuszczam, że od rozwodu upłynął już dłuższy czas niż 3 miesiące. Po upływie tego terminu, zmiana nazwiska może nastąpić jedynie w trybie przepisów ustawy dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Zgodnie z art.  4 tej ustawy  zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Ustawodawca określa przykładowo, że takie ważne powodu zachodzą w szczególności gdy dotyczą zmiany:   1)   imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;   2)   na imię lub nazwisko używane;   3)   na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;   4)   na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Wyliczenie to jest tylko przykładowe i „ważne powody” mogą wystąpić również w innych przypadkach. Dużo zależy jednak od oceny urzędnika. W mojej ocenie jeśli zmiana ma dotyczyć zmiany na nazwisko panieńskie, to urząd nie powinien rozbić problemu. Jako ważny powód można wskazać, chęć zerwania z przeszłością, ze wspomnieniami o małżeństwie i rozwodzie. Można Pani napisać we wniosku, że  nazwisko byłego męża źle się Pani kojarzy, przypomina stresujące sytuacje, powoduje  cierpienia czy dyskomfort psychiczny itp. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca. Zmiana Pani nazwiska nie spowoduje zmiany nazwiska dziecka. Zgodnie z art. 8 ustawy  zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.   Zgodnie z polskimi przepisami po ślubie może Pani pozostać przy swoim nazwisku, można przyjąć nazwisko męża, albo można połączyć nazwisko swoje i męża.  Pod uwagę będzie wzięte jednak nazwisko noszone przez Panią w chwili zawarcie drugiego małżeństwa. Żeby mieć nazwisko powstałe z połączenia nazwiska panieńskiego z nazwiskiem nowego męża, trzeba będzie jeszcze przed ślubem zmienić obecne nazwisko (po pierwszym mężu) na nazwisko panieński. Kwestię tę reguluje przepis art. 25 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „§ 1. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. § 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. § 3. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko”.

DODANO:
11/01/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie