PYTANIE: Co wypłacać i jak i komu po zgonie pracownika?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osobami spełniającymi wymagane warunki są członkowie rodziny: - dzieci do 16 roku życia, jeśli pobierają naukę to do maksymalnie 25;  - rodzice jeżeli są powyżej 50 roku życia, niezdolni do pracy jeżeli ubezpieczony przyczyniał się do ich utrzymania; - wnuki, rodzeństwo, inne dzieci przyjęte na wychowanie na rok przed śmiercią, nie mające prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, spłniające te same warunki co dzieci własne). W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku (art. 63(1) § 2 kodeksu pracy). W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna (art. 93 § 1 kodeksu pracy). Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi: - jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, - trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, - sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat(art. 93 § 2 kodeksu pracy). Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika: - małżonkowi, - innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - art. 93 § 4 kodeksu pracy. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny (art. 93 § 5 kodeksu pracy). Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w art. 93 § 2. (art. 93 § 6 kodeksu pracy). Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z art. 93 § 2 i 6 KP. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami(art. 93 § 7 kodeksu pracy). Podstawa prawna: - kodeks pracy RW

DODANO:
05/01/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie