PYTANIE: Ile czasu ma urząd na załatwienie sprawy

W związku z odpowiedzią ID 231036, o możliwość zwrócenia się do organów podległych Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego np. o Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 'Ma Pan więc prawo zwrócić się do inspekcji o skontrolowanie czy w przypadku budowy bloku nie doszło do naruszenia przepisów budowlanych. Skoro otrzymał Pan od developera plany, które nie zgadzają się ze stanem faktyczny, to inspekcja powinna zbadać tę sprawę.'. Proszę o wyjaśnienie: 1. Ile czasu ma Urząd Nadzoru Budowlanego na odpowiedź na moją prośbę, czy zbadają tą sprawę czy nie? 2. Gdzie mogę się odwołać w przypadku odmowy zbadania sprawy lub braku odpowiedzi? 3. Czy wynikiem tej kontroli powinna być jakaś ekspertyza/opinia na piśmie wydana m.in. dla mnie (urządnik był bardzo zdziwiony, gdy o tym wspomniałem) i ile czasu Urząd Nadzoru Budowlanego ma na sporządzenie tego dokumentu? 4. Czy urzędnik lub ekspert powołany z tego urządu może być świadkiem w sądzie?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zastosowanie mają tu przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, które regulują zasady działania urzędów publicznych. Zgodnie z art.  35 kodeksu postępowania administracyjnego : „ § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. § 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3. § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu”. Zatem termin podstawowy na załatwienie sprawy administracyjnej wynosi miesiąc.    Zgodnie z art. 36kodeksuokażdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.  Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.   W myśl art. 37 kodeksu na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.  Organ ten, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.   Zgodnie z art. 61 i 62 kodeksu postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.  Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.   Zgodnie z art. 127-129 od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.   Ze skargą na bezczynność Powiatowej Inspekcji  można zwrócić się do Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Jeśli ta stwierdzi, że nie jest kompetentna, do rozpatrzenia tej skargi, to przekaże sprawę właściwemu organowi. Zgodnie z art.  65 kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego. Przekazanie sprawy do organu właściwego następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.  Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.   W pismach do Inspekcji należy podkreślać, że chodzi Panu o wyjaśnienie czy budynek został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, czy nie doszło do istotnej zmiany planów. Trzeba zaznaczyć, że stan faktyczny nie pokrywa się ze schematem przedstawionym przez developera  i w związku z tym zachodzi – w Pana ocenie - podejrzenie, że również inne elementy budynku mogą być wykonane w sposób wadliwy, że doszło do odstępstwa od projektu budowlanego, a to już narusza przepisy prawa budowlanego.  Może Pan zawnioskować o przesłuchanie przez urząd określonych osób jako świadków o przeprowadzenie oględzin. Można też domagać się wykonania ekspertyzy przez biegłego, czy też przeprowadzenia innych dowodów. Podkreślam, że urzędu nie będzie chciał się zajmować sprawą tylko dlatego, że w mieszkaniu są wady. Inspekcja zajmie się sprawą jeśli te wady będą miały taki charakter, że będzie występowało prawdopodobieństwo, iż doszło do naruszenia przepisów prawa budowlanego. Trzeba fakty przedstawić urzędnikom w taki sposób, żeby to prawdopodobieństwo uwypuklić.   Przede wszystkim należy domagać się od urzędników stwierdzenie czy występowanie różnicy między schematem a stanem rzeczywistym jest istotnym odstępstwem czy nie i czy takie odstępstwo  stanowi naruszenie przepisów prawa budowlanego. Jeśli Inspekcja uważa, iż nie jest kompetentny do rozstrzygania tej kwestii, to niech przekaże sprawę właściwemu urzędowi.        Moim zdaniem urzędnicy nie powinni z góry zakładać, że Pana twierdzenia nie są uzasadnione. Powinni przynajmniej podjąć jakieś działania wyjaśniające całą sprawę – np. obejrzeć dostarczone przez Pana dokumenty, przesłuchać strony.   Wydaje mi się, że urzędnicy nie bardzo chcą się zajmować sprawę, bo traktują ten problem wyłączenie w kategoriach cywilnoprawnych – uważają, że nie do nich należy ocena czy mieszkanie ma jakieś wady czy nie, a nie uważają, aby te wady były na tyle istotne, aby można było mówić o naruszeniu prawa budowlanego. Warto jest jednak naciskać ich żeby podjęli jakieś działania, bo nie wiąże się to dla Pana właściwie z żadnymi kosztami. Może się okazać, że ostatecznie nie uda się nakłonić inspekcji do wykonania jakieś ekspertyzy, ale mimo to materiały zgromadzony w toku postępowania mogą okazać się przydatne w potrzeby postępowania cywilnego.   Można powołać na świadka w sprawie cywilnej urzędnika, ale trzeba byłby określić jakiej okoliczności miałby dotyczyć jego zeznania. W mojej ocenie wystarczyłby przedłożenie sądowi kopii dokumentów z postępowania administracyjnego np. protokołów przesłuchania świadków czy dokonania oględzin.

DODANO:
03/07/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie