PYTANIE: Rozszerzenie pozwu

Czy w trakcie postępowania sądowego mogę wnieść o wyższe odszkodowanie. Załóżmy z 2000 tyś. zł do 4 tyś. zł. Jeżeli tak to jak to zrobić, czy muszę złożyć jakieś pismo. Czy po prostu na początku rozprawy zgłosić to ustnie sędziemu. Czy w trakcie postępowania sądowego mogę wnieść o wyższe odszkodowanie. Załóżmy z 2000 tyś. zł do 4 tyś. zł. Jeżeli tak to jak to zrobić, czy muszę złożyć jakieś pismo. Czy po prostu na początku rozprawy zgłosić to ustnie sędziemu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Rozszerzyć pozew można zarówno ustnie (do protokołu rozprawy), albo pisemnie. W praktyce sądy niekiedy domagają się, żeby takie dodatkowe żądanie sporządzić na piśmie. Najlepiej więc wysłać pismo procesowe (wpisać sygnaturę akt sprawy, nazwę sądu, strony procesu) i napisać w nim, że powód rozszerza żądanie zawarte w pozwie i dodatkowo domaga się zasądzenia 2 tysięcy złotych, czyli łącznie domaga się od pozwanego 4 tysięcy złotych. Pismo to powinno spełniać wymaganie jakie ma spełnić pozew. Należałoby więc uzasadnić z czego wynika ta dodatkowa kwota, dlaczego powód żąda więcej niż początkowo. Możliwa jest też zmiana powództwa na rozprawie w obecności pozwanego dokonana ustnie W komentarzu do kodeksu cywilnego stwierdza się, że niekiedy sądy domagają się, aby zmiana powództwa dokonana została w formie pisma procesowego. Taka praktyka sądu oceniania jest jako błędna, ponieważ narusza zasadę ustności rozprawy (art. 210 § 1 kodeksu postępowania cywilnego ) oraz właściwości pism procesowych, które obejmują wyłącznie czynności procesowe dokonywane poza rozprawą – wynikającą z art. 126 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (komentarz do art. 193 kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Bodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III.). Rozszerzenie pozwu umożliwia przepis art. 193 Kodeksu postępowania cywilnego, który przepisuje, iż zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. Jeżeli zmiana nie jest dopuszczalna, a powód zmienia powództwo w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, sąd rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawę oddzielną, jeżeli jest dla niej rzeczowo i miejscowo właściwy, w przeciwnym zaś razie przekazuje sprawę sądowi właściwemu. Gdy jednak zmiana taka następuje w sądzie rejonowym, należy przekazać całe zmienione powództwo sądowi okręgowemu, który dla zmienionego powództwa jest rzeczowo i miejscowo właściwy. Jeśli więc sąd uzna, że nie może rozpatrzyć tego dodatkowego żądania, ponieważ powinien ją rozpoznać sąd w innym mieście, to przekaże sprawę rozpoznanie tego dodatkowego roszczenia właściwemu sądowi, a sam dalej prowadzić będzie sprawę dotyczącą pierwotnego roszczenia. Jeśli natomiast okaże się, że sprawę powinien rozpatrzeć sąd wyższego rzędu (okręgowy), co może wynikać ze znacznego rozszerzenia wysokości przedmiotu sporu, to wówczas całą sprawę – pierwotne i dodatkowe roszczenie – powinien przekazać sądowi okręgowemu. Zgodnie z art. 193 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli powód występuje z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego, skutki tego rozpoczynają się z chwilą, w której roszczenie to powód zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego, w innych zaś wypadkach - z chwilą doręczenia pozwanemu pisma zawierającego zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu. Jeśli sprawa jest prowadzona przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego, adwokata), to do pisma o rozszerzeniu powództwa należy dołączyć pokwitowanie potwierdzające zapłacenie opłaty sądowej, albo wniosek o zwolnienie strony z kosztów sądowych. Za obowiązkiem jej pobrania opłaty sądowej przemawia przepis art. 193 § 4 kodeksu postępowania cywilnego nakazujący w razie zmiany powództwa stosować odpowiednio art. 1261 kodeksu postępowania cywilnego (dotyczący obowiązku podania w pismach procesowych wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia) oraz art. 1302 kodeksu postępowania cywilnego (normujący skutki nieuiszczenia należnej opłaty przez profesjonalnych pełnomocników i przedsiębiorców). Ten ostatni przepis przewiduje, że pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny. JM

DODANO:
22/11/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie