PYTANIE: Przejście zakładu na innego pracodawcę a odprawa ?

Urlop macierzyński do 04 stycznia 2010. Potem 2 fakultatywnego. Potem urlop wypoczynkowy zaległy(26 dni) 1 stycznia przejęcie zakładu 23 prim. i aneks ze zmianą ze stanowiska administracyjnego na robotnicze ( magazynier). Zgodnie z 23 prim 2 miesiące na zastanowienie a potem.... i właśnie w razie 7 dniowego uprzedzenia o wypowiedzeniu: Zgodnie z KP wszystkie prawa Zgodnie z wyrokiem SN nic tylko bezrobotne. Moje zapytania: Czy można dać aneks na to stanowisko bez przeprowadzonych badań wstępnych ( wiadomo że są inne ) Czy należy sie odprawa? Pracodawca twierdzi że nie a moim zdaniem kiedy zapytałam dlaczego takie stanowisko odpowiedział ze nie ma administracyjnego w jego zakładzie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Pracodawca powierzając inną pracę zobowiązany jest przedtem do przeprowadzenia odpowiedniego przeszkolenia stanowiskowego i co równie ważne do skierowania pracownika na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę na podstawie art. 23(1) par. 1 k.p. w terminie 2 miesięcy od przejścia pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. W takim przypadku rozwiązanie takie przyjmuje się jako dokonane przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 23(1) par. 4 k.p.). Jednakże przyjmuje się, iż w sytuacji kiedy to przejście zakładu na innego pracodawcę jest jedyną przyczyną rozwiązania umowy o pracę przez pracownika odprawa z tytułu tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych nie będzie się należy. Związane jest to bowiem z tym, iż trudno tutaj uznać, ż rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie można uznać jako rozwiązanie z wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy co pociąga za sobą konieczność wypłaty odpraw z tytułu tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Przyjęcie bowiem takiej wykładni przepisu art. 23(1) k.p. w powiązaniu z art. 1 podanej powyżej ustawy mogłoby doprowadzić do konieczności np.: przywrócenia pracownika do pracy na podstawie odpowiednich zapisów tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Podobnie także w tej materii wypowiedział się Sąd Najwyższy (sygn. akt III PZP 1/09). W wyroku tym sąd orzekł, iż „Pracownikowi przejętej firmy, który nie chce pracować w nowym miejscu i skorzysta z prawa do odejścia za tzw. uprzedzeniem, nie przysługuje odprawa dla zwalnianych grupowo”. Jednakże w tym przypadku mamy do czynienia z inną sytuacją. Z sytuacją niemożności świadczenia pracy na starym stanowisku pracy przez pracownika (zmiana stanowiska pracy z administracyjnego na pracę fizyczną)- tak więc wchodzą tutaj czynniki ekonomiczne a więc zawinione przez pracodawcę. W związku z tym, należy uznać, iż po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późń zm. odprawa może tutaj przysługiwać. Ale rozumiem też że mogą byc inne opinie - nie wiadomo także jak w tym indywidualnym przypadku orzekł by sąd. Podstawa prawna: - Kodeks Pracy - ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.

DODANO:
05/04/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.