Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Porozumienie stron a okres wyczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych

Mój stosunek pracy ustał w wyniku porozumienia stron art. 30 paragraf 1 pkt 1 kodeksu pracy. Czy w takim przypadku należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Czy dopiero po 90 dniach?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jeżeli stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron, wówczas okres wyczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych po spełnieniu wymogów zawartych w art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jed.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) wynosi 90 dni. Wyjątek stanowi porozumienie stron z inicjatywy pracodawcy, jeżeli mają miejsce zwolnienia grupowe. W takiej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje się w ciągu 7 dni - od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy O jakie wymogi ustawowe chodzi? Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 71 ust. 1 ustawy. Prawodawca wymienia w nim: 1) brak dla bezrobotnego ze strony PUP propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych; 2) okres zatrudnienia co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się; 3)  osiąganie przed rejestracją w PUP wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Upływ 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy wynika z dyspozycji zawartej w art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy w powiązaniu z art. 75 ust. 1 pkt 2. Zobaczmy przepisy: „Art. 75. 1. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który: (...) 2) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (...)”. Podstawa prawna: - art. 71 ust. 1, - art. 75 ust. 1 pkt 2 , art. 75 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jed.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) Stan prawny na 8 kwietnia 2010 r. WK

DODANO:
11/04/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie