PYTANIE: Usuwanie znaków geodezyjnych z granicy

Zamówiłem geodetę za którego słono zapłaciłem. Geodeta wytyczył od nowa granice działek które od dawna posiadam. Sąsiedzi uprawiający pole na działce obok cały czas wyrywają paliki, bo jest im nie wygodnie przejeżdżać wzdłuż działki. Jaka jest podstawa prawna aby ich oskarżyc o wyciąganie tych palików? Jakie można wobec nich wyciągnąć prawne konsekwencje? Czy powinni zapłacić za ponowne wytyczenie działek? Prosze o podstawę prawną i pomoc w jaki sposób mogę to "przestepstwo" ukrócić? Może sąd? Kto zapłaci za rozprawę i prawnika? Ja?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Sąsiadów można przestrzec, że usuwanie znaków geodezyjnych jest niezgodne z prawem i że złoży Pan zawiadomienie na policji o popełnieniu wykroczenia. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne kto wbrew przepisom art. 15 tej ustawy niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, - podlega karze grzywny. Orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Jest to zatem wykroczenie, a zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. W art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne określono, że znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani: 1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie; 2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.   Należy tu dodać, że w art. 277 kodeksu karnego przewidziano karę za usuwanie znaków granicznych, ale przepis ten dotyczy stały znaków, a nie tymczasowych takich jak „paliki geodezyjne”. Znaki graniczne to  trwałe betonowe słupki geodezyjne mające  zaznaczony znak krzyża w górnej części. " Zgodnie z art. 277 kodeksu karnego kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zatem usuwanie stałych znaków granicznych jest już przestępstwem.   Jeśli działania sąsiadów spowodowały u Pana szkodę (np. musiał Pan ponownie wyjąć geodetę), to może się Pan od sąsiadów domagać odszkodowania powołując się na ogólne przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jeśli sąsiedzi nie zgodzą się naprawić szkody dobrowolnie, to pozostaje wniesienie pozwu od zapłatę do sądu. Osobną kwestią są oczywiście zagadnienia procesowe – jeśli sąsiedzi zaprzeczą, że przesuwali paliki, to trzeba będzie przedstawić dowody, że to oni spowodowali szkodę np. świadków. Można też posłużyć się np. protokołem oględzin sporządzonym przez policję, obrazującym rozkład śladów pozostawionych przez sprawcę. Może się to okazać problem – może się okazać, że sprawa zostanie przegrana w sadzie jeśli nie będzie dowodów, potwierdzających, że to właśnie sąsiad usuwał znaki. Jeśli chodzi o koszty sądowe, to wnosząc pozew trzeba zapłacić opłatę sądową wynoszącą 5% wartości przedmiotu sprawy. Jeśli np. domaga się Pan 10000 zł odszkodowania, to opłata wyniesienie 500 zł. Jeśli wygra Pan sprawę, to druga strona będzie musiała zwrócić poniesione wydatki procesowe – czyli zwrócić opłatę sądową, koszty zastępstwa procesowego (dla adwokata czy radcy prawnego). Jeśli przegra Pan sprawę, to pozwany będzie mógł domagać się zwrotu poniesionych prze niego kosztów procesu (np. wydatków na prawnika). JM

DODANO:
10/06/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie