PYTANIE: Likwidacja przedsiębiorstwa a wypłata wynagrodzenia za pracę

Nie otrzymałem wynagrodzenia za pracę i urlop wypoczynkowy za miesiąc luty  2010 r. Firma już  nie istnieje uległa likwidacji. Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy wspólnicy nadal prowadzą  inną  firmę.  Proszę  o poradę jak mam postępować dalej. 

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Niewypłacalność   pracodawcy w rozumieniu  art. 3. ust. 1 Ustawy   z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.   z 2006 r. nr 158, poz.  1121) ma  miejsce  wtedy gdy   sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o: 1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika; 2) oddali   wniosek   o ogłoszenie upadłości  pracodawcy z powodu , ponieważ „(...)  jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; 3) oddali  wniosek  o ogłoszenie upadłości, ponieważ  „(...)  majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania”. W świetle  art. 8a ust. 1  ustawy niewypłacalność pracodawcy,  zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące.  Odpowiedź na  postawione   pytanie  zawiera   art.  11  niniejszej  ustawy . Ustawodawca  wskazuje  w nim, że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  są  zaspokajane  m.in.  roszczenia  pracowników  oraz  byłych pracowników  w razie niewypłacalności pracodawcy.   Na   podstawie   art. 12  ust. 2 ustawy  zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu: 1) wynagrodzenia za pracę; 2) przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy: a) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, b) wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,  c) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, d) odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, e) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,  f) odszkodowania, o którym mowa w art. 361 § 1 K.p.,  g) dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 K.p.; 3) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Na  podstawie  art.  12 a ) ust. 6 ustawy  wypłata  niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, z FGŚP    może nastąpić w oparciu o wniosek złożony  do Kierownika  Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W  Rozporządzeniu    Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 5 lutego 2008 r.w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.  z 2008 r. nr 27 poz. 159)  znajduje się  załącznik:     „WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA, SIEDZIBY ORAZ OBSZARY DZIAŁANIA BIUR TERENOWYCH FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH”. Zawiera on  spis   Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miastach wojewódzkich.   Wykaz lokalizacji  Biur  Terenowych  znajduje  się na :  http://www.fgsp.gov.pl/page.php?cid=76  ..   jeżeli więc doszło do upadłości pracodawcy w rozumieniu powyższej ustawy należy skontaktować   się z  Biurem  Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na obszarze działania  pracodawcy.  Zgodnie par. 6    Rozporządzenia   Ministra  Gospodarki i Pracy  z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (Dz. U.  z 2005 r. nr 61 poz. 539)  wniosek indywidualny składa się w formie pisemnej kierownikowi Biura Terenowego właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  Pracownicy Biura  służą pomocą w prawidłowym wypełnieniu wniosku.   Podstawa prawna:  - art. 3, - art. 8a, - art.  11, - art. 12 ust. 2, - art. 12 a)  ust. 6   Ustawy  z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ( Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.); -  par. 6    Rozporządzenia   Ministra  Gospodarki i Pracy  z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (Dz. U.  z 2005 r. nr 61 poz. 539).     Stan prawny na 30   czerwca 2010 r. WK

DODANO:
02/07/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie