PYTANIE: Likwidacja przedsiębiorstwa a wypłata wynagrodzenia za pracę

Nie otrzymałem wynagrodzenia za pracę i urlop wypoczynkowy za miesiąc luty  2010 r. Firma już  nie istnieje uległa likwidacji. Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od pracodawcy wspólnicy nadal prowadzą  inną  firmę.  Proszę  o poradę jak mam postępować dalej. 

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Niewypłacalność   pracodawcy w rozumieniu  art. 3. ust. 1 Ustawy   z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.   z 2006 r. nr 158, poz.  1121) ma  miejsce  wtedy gdy   sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o: 1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika; 2) oddali   wniosek   o ogłoszenie upadłości  pracodawcy z powodu , ponieważ „(...)  jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; 3) oddali  wniosek  o ogłoszenie upadłości, ponieważ  „(...)  majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania”. W świetle  art. 8a ust. 1  ustawy niewypłacalność pracodawcy,  zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące.  Odpowiedź na  postawione   pytanie  zawiera   art.  11  niniejszej  ustawy . Ustawodawca  wskazuje  w nim, że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  są  zaspokajane  m.in.  roszczenia  pracowników  oraz  byłych pracowników  w razie niewypłacalności pracodawcy.   Na   podstawie   art. 12  ust. 2 ustawy  zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu: 1) wynagrodzenia za pracę; 2) przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy: a) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, b) wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,  c) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, d) odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, e) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,  f) odszkodowania, o którym mowa w art. 361 § 1 K.p.,  g) dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 K.p.; 3) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Na  podstawie  art.  12 a ) ust. 6 ustawy  wypłata  niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, z FGŚP    może nastąpić w oparciu o wniosek złożony  do Kierownika  Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W  Rozporządzeniu    Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 5 lutego 2008 r.w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U.  z 2008 r. nr 27 poz. 159)  znajduje się  załącznik:     „WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA, SIEDZIBY ORAZ OBSZARY DZIAŁANIA BIUR TERENOWYCH FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH”. Zawiera on  spis   Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miastach wojewódzkich.   Wykaz lokalizacji  Biur  Terenowych  znajduje  się na :  http://www.fgsp.gov.pl/page.php?cid=76  ..   jeżeli więc doszło do upadłości pracodawcy w rozumieniu powyższej ustawy należy skontaktować   się z  Biurem  Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na obszarze działania  pracodawcy.  Zgodnie par. 6    Rozporządzenia   Ministra  Gospodarki i Pracy  z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (Dz. U.  z 2005 r. nr 61 poz. 539)  wniosek indywidualny składa się w formie pisemnej kierownikowi Biura Terenowego właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  Pracownicy Biura  służą pomocą w prawidłowym wypełnieniu wniosku.   Podstawa prawna:  - art. 3, - art. 8a, - art.  11, - art. 12 ust. 2, - art. 12 a)  ust. 6   Ustawy  z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ( Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.); -  par. 6    Rozporządzenia   Ministra  Gospodarki i Pracy  z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  (Dz. U.  z 2005 r. nr 61 poz. 539).     Stan prawny na 30   czerwca 2010 r. WK

DODANO:
02/07/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.