PYTANIE: Odnowienie granic nieruchomości

Mój sąsiad , który chce przepisać swoją działkę (odziedziczył ją po swojej matce a ta po babce) na dziecko rozpoczął postępowanie związane z wznowieniem granic działki. Ja też jestem 3 z kolei właścicielem działki . Działki mają wspólny płot na jednej długości (graniczą ze sobą). Sąsiad okazał geodecie dokumenty sprzed 43 lat – wyrok sądowy który stwierdza , że jego babka nabyła działkę wskutek zasiedzenia łącznie ze spornym paskiem ziemi 14m2 wydzielonym na ówcześnie sporządzonym przez geodetę szkicu sytuacyjnym jako osobna sporna działka, która należała kiedyś do nas (babka sąsiada przesunęła płot a sąd dał wiarę jej i podkupionym świadkom). Z opowiadań mojej babki wiem , że po 10 latach od tamtego wyroku babka sąsiada znowu założyła sprawę sądową (prawdopodobnie współwłaścicielce działki czyli swojej siostrze) dotyczącą prawdopodobnie podzielenia i przepisania działki a ponieważ musiał wyniknąć z tego jakiś problem poprosiła moją babkę o to żeby poszła jej za świadka (niestety nie znam szczegółów tej sprawy) a ta w zamian odda jej ten sporny pasek ziemi 14m2. Niedługo po tym moja babka zmarła i dlatego sąd nie mógł wysłać jej ostatecznego postanowienia i nie jestem w jego posiadaniu. Mam wątpliwości czy wtedy ten nieszczęsny pasek ziemi nie wrócił do mojej babki z powrotem. Poza tym chciałem poznać szczegóły spraw a umożliwia to tylko wgląd do akt. Sprawdziłem rejestr sądowy i faktycznie w tym roku toczyły się 2 sprawy z powództwa babki sąsiada. W związku z tym mam pytania:

1. Czy sąd na mój wniosek w obliczu rozpoczętego wznowienia granic przez sąsiada ma prawo udostępnić mi do wglądu akta wszystkich spraw jakie były wnoszone przez babkę sąsiada związanych z gruntem (czyli nawet tych sprzed 43 lat kiedy zapadł niekorzystny dla nas wyrok) ,a w których uczestniczyła moja babka. Na jaki paragraf można się powołać, bo z rozmowy z pracownicą sądu wynika , że nie jest to takie oczywiste.

2. Czy geodeta może pomimo zasygnalizowania mu istnienia w/w nowych dowodów w sprawie nie okazanych przez sąsiada może mimo to przeprowadzić wznowienie granicy i sporządzić protokół, uzasadniając to np. tym, że sprawa się bardzo przedłuża.

3. W jaki sposób i czy w ogóle można się odwołać od takiego wytyczenia i w jakim czasie od podpisania protokołu z czynności geodety , zakładając oczywiście , że wyszły po czasie istotne dowody w sprawie.

4. Czy na pewno jedynym wiążącym dokumentem do wznowienia granic jest wyrok sądowy, pomimo tego , że wcześniej w latach 60-tych została wytyczona granica przez geodetów z urzędu inaczej (tzn. przed samowolnym przesunięciem płotu przez babkę sąsiada).Z tych czynności też były sporządzane protokoły tylko , że wgląd do nich mają podobno tylko geodeci (taką informację uzyskałem w starostwie).

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odnowienie granicy występuje wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone w toku  postępowania rozgraniczającego czy też innego postępowania (np. .sądowego). Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu – na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów – istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.   W art. 39 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przewidziano, że przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół. Prawo geodezyjne i kartograficzne przewiduje tryb postępowania administracyjnego o wznowienie znaków granicznych, jednakże tylko dla takiej sytuacji, gdy sam przebieg granic nieruchomości nie jest sporny, a tylko znaki zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. Celem tego postępowanie jest zapobieganie wątpliwościom i przyszłym sporom o przebieg granicy, a nie ustalenie położenia znaków granicznych dla zlikwidowania już istniejącego sporu. Znaki te mogą być wznowione, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeśli w przedmiotowej sprawie dokumenty takie istnieją, to możliwe jest odnowienie znaków. Jeśli uważa Pan, że granica powinna mieć inny przebieg, to trzeba wnieść pozew do sądu powszechnego o rozgraniczenie nieruchomości. W pozwie należałby wskazać jak powinna przebiegać granica – trzeba też wskazać dowody na uzasadnienie Pana twierdzeń, czyli na znaki graniczne i  wszystkie dokumenty określające przebieg granicy np. mapki geodezyjne, dokumenty z postępowań rozgraniczających itp. Z drugiej strony pozwany (czyli sąsiad), przedstawi własne dowodu – w tym też orzeczenie sądu o dokonanym zasiedzeniu nieruchomości. Sąd z pewnością uwzględni ten dokument, chyba że przedstawi Pan dowody potwierdzające, że po wydaniu orzeczenia przebieg granicy uległ zmianie np. postawie innego orzeczenia sądu, czy na postawie umowy między właścicielami nieruchomości. Jeśli chodzi o możliwość przejrzenia akt sprawy, w której nie miał Pan uprawnień strony, to może się to odbyć tylko za zgodą przewodniczącego wydziału. Można się powołać na paragraf 94 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r., który przewiduje, że „Przewodniczący wydziału decyduje ponadto o udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych i o zakresie wykorzystania przez nie tych akt”.  Należy więc wysłać wniosek do przewodniczącego wydziału sądu (ewentualnie do prezesa sądu), wskazać w nim swój interes prawny uzasadniający konieczność zapoznania się z aktami. Trzeba więc wyjaśnić, że akta te są potrzebne do wyjaśnienia kwestii przebiegu granicy w innej toczącej się sprawie. Należałoby spisać sobie  numery stron z akt spraw, a jeśli jakieś dokumenty będą miały dla Pana znaczenie w obecnie toczącym się postępowaniu, to można np. wysłać do sądu pismo procesowe i zawnioskować w nim o przeprowadzenie dowodu z postanowienia sądu z dnia ……… (sygn. akt sprawy i numer karty). Należałby wskazać numer strony - sąd w zasadzie nie będzie przeprowadzał dowodu z całych akt, tylko z konkretnej kart. JM

DODANO:
04/08/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie