PYTANIE: Przeniesienie do innego zakładu pracy

Mój pracodawca chce mnie skierować do pracy w swoim zakładzie znajdującym się w innej miejscowości. Miałbym tam wykonywać pracę taką samą jak dotychczas. Czy w tej sytuacji powinna mi być wypłacana delegacja służbowa? Czy powinienem otrzymać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy? – Robert G. z Pruszkowa

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W myśl art. 775 par. 1 kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Określenia miejsca i terminu wyjazdu służbowego dokonuje pracodawca wydając pracownikowi odpowiednie polecenie. Z tytułu takiej podróży służbowej przysługują diety i zwrot kosztów. Zadaniem służbowym będzie także wykonywanie pracy takiej, jak określona w umowie o pracę, ale w innej miejscowości. Szczegółowe kwestie związane z przyznawaniem diet i zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 151, poz. 1720). Odnosząc się do pana pytania – powierzenie pracownikowi pracy tej samej, która została określona w umowie o pracę, lecz świadczonej w innej miejscowości, nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów związanych z podróżą służbową. Przeniesienie pracownika do innej miejscowości na stałe wymaga jednak dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy w zakresie miejsca pracy (art. 42 kodeksu pracy). Wypowiedzenie takie uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy ich przyjęcia przez pracownika, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Po upływie okresu wypowiedzenia nowym miejscem pracy stanie się dla pracownika miejscowość, do której został oddelegowany. Wówczas nie będzie już mowy o zwrocie kosztów podróży służbowych. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest jednak wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Jerzy Zatorski Gazeta Prawna 215/2003 z dnia 04.11.2003 (str. 18)

DODANO:
04/11/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie