PYTANIE: Małżeństwo a podwójna ulga internetowa ?

Ulga dotycząca odliczania wydatków na Internet należy do najczęściej wykorzystywanych przez podatników odliczeń. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących korzystania z tej ulgi przez ostatnie lata, pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Jedną z kwestii jest możliwość skorzystania z tego odliczenia przez małżonków rozliczających się wspólnie. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy z małżonków może odliczyć wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet do kwoty 760 zł. Według stanowiska organów podatkowych, aby małżonkowie mogli skorzystać z tej ulgi, z faktury musi wynikać, że oboje ponoszą wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu, który jest ich miejscem zamieszkania. Faktura wystawiona tylko na jednego z małżonków uprawnia do odliczenia tylko tego małżonka. Wydaje się, że takie stanowisko organów podatkowych nie jest właściwe. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa. Każdy z małżonków może rozporządzać majątkiem wspólnym w granicach zwykłego zarządu. Faktyczne wydatki obciążają również współmałżonka, także jeśli jego dane nie figurują w umowie i na fakturze. Stanowisko takie wyrażają w swych orzeczeniach sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. I SA/Łd 127/08) stwierdził, że małżonkowie, którzy pozostają we wspólności majątkowej, razem mieszkają, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i korzystają z Internetu, to oboje mogą skorzystać z tego odliczenia, również w sytuacji gdy na fakturze są dane tylko jednego z nich. Treść faktury nie pozbawia prawa do skorzystania z podwójnej ulgi, jeśli oboje ponoszą koszty użytkowania sieci. Podobne stanowisko wyraził WSA w Rzeszowie (sygn. I SA/Rz 575/09), w którym stwierdził, że do celów ulgi podatkowej nie ma znaczenia, na którego małżonka wystawiono dokument księgowy.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Podatkowa ulga internetowa została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2005 r. Jej inicjatorem była grupa posłów, która podczas prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222) zgłosiła stosowną poprawkę. Zaproponowana regulacja zyskała aprobatę parlamentu. W konsekwencji uchwalona w dniu 18 listopada 2004 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 263, poz. 2619) dodała pkt 6a w ust. 1 w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Powyższej zmianie towarzyszyło nadanie nowego brzmienia art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego omawiane odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Bez zmian pozostały natomiast przepisy dotyczące wspólnego opodatkowania dochodów małżonków. A to oznacza, że nie było wolą ustawodawcy dokonywanie zmiany w zakresie postanowień art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 6 ust. 2 nie pozostawia natomiast żadnych wątpliwości, iż w przypadku wydatków podlegających odliczeniu od dochodu, o których mowa w art. 26 ustawy (a należą do nich nie tylko wydatki związane z opłatami za Internet, ale również wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, wydatki rehabilitacyjne oraz darowizny), każdy z małżonków odlicza je odrębnie od swojego dochodu. Przy czym, jak wynika z postanowień wyżej przytoczonych regulacji, warunkiem zastosowania odliczenia jest uprzednie poniesienie wydatku przez osobę korzystającą z ulgi oraz jego udokumentowanie zgodnie z przepisami ustawy. W przypadku wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet dokumentem tym jest faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Stosownie natomiast do postanowień § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337, z późn. zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Tym samym aby podatnik mógł odliczyć od swojego dochodu wydatki za użytkowanie Internetu, musi je mieć udokumentowane fakturą, na której będzie widnieć jego imię i nazwisko, jako nabywcy usługi. W przypadku gdy każdy z małżonków chciałby skorzystać z omawianej ulgi, na fakturze powinny znajdować się dane identyfikacyjne zarówno męża, jak i żony. Brak tego rodzaju dokumentu pozbawia podatnika prawa do ulgi internetowej, z uwagi na niespełnienie warunku ustawowego, o którym mowa w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i opodatkowujących je łącznie z dochodami małżonka. Jak wynika bowiem z utrwalonej linii orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od zasady powszechności i równości opodatkowania i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca przepisów wprowadzających ulgi podatkowe jest niedopuszczalna. Odnosząc się natomiast do wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, o których mowa w interpelacji pana posła, ależy zauważyć, iż ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w tych orzeczeniach wiążą wyłącznie w sprawie sądy oraz organy, których działania lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.   Odpowiedź na interpelacje nr 16754 do ministra finansów w sprawie ulgi internetowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

DODANO:
01/09/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie