Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Małżeństwo a podwójna ulga internetowa ?

Ulga dotycząca odliczania wydatków na Internet należy do najczęściej wykorzystywanych przez podatników odliczeń. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących korzystania z tej ulgi przez ostatnie lata, pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Jedną z kwestii jest możliwość skorzystania z tego odliczenia przez małżonków rozliczających się wspólnie. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy z małżonków może odliczyć wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet do kwoty 760 zł. Według stanowiska organów podatkowych, aby małżonkowie mogli skorzystać z tej ulgi, z faktury musi wynikać, że oboje ponoszą wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu, który jest ich miejscem zamieszkania. Faktura wystawiona tylko na jednego z małżonków uprawnia do odliczenia tylko tego małżonka. Wydaje się, że takie stanowisko organów podatkowych nie jest właściwe. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa. Każdy z małżonków może rozporządzać majątkiem wspólnym w granicach zwykłego zarządu. Faktyczne wydatki obciążają również współmałżonka, także jeśli jego dane nie figurują w umowie i na fakturze. Stanowisko takie wyrażają w swych orzeczeniach sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. I SA/Łd 127/08) stwierdził, że małżonkowie, którzy pozostają we wspólności majątkowej, razem mieszkają, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i korzystają z Internetu, to oboje mogą skorzystać z tego odliczenia, również w sytuacji gdy na fakturze są dane tylko jednego z nich. Treść faktury nie pozbawia prawa do skorzystania z podwójnej ulgi, jeśli oboje ponoszą koszty użytkowania sieci. Podobne stanowisko wyraził WSA w Rzeszowie (sygn. I SA/Rz 575/09), w którym stwierdził, że do celów ulgi podatkowej nie ma znaczenia, na którego małżonka wystawiono dokument księgowy.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Podatkowa ulga internetowa została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2005 r. Jej inicjatorem była grupa posłów, która podczas prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222) zgłosiła stosowną poprawkę. Zaproponowana regulacja zyskała aprobatę parlamentu. W konsekwencji uchwalona w dniu 18 listopada 2004 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 263, poz. 2619) dodała pkt 6a w ust. 1 w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Powyższej zmianie towarzyszyło nadanie nowego brzmienia art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego omawiane odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Bez zmian pozostały natomiast przepisy dotyczące wspólnego opodatkowania dochodów małżonków. A to oznacza, że nie było wolą ustawodawcy dokonywanie zmiany w zakresie postanowień art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 6 ust. 2 nie pozostawia natomiast żadnych wątpliwości, iż w przypadku wydatków podlegających odliczeniu od dochodu, o których mowa w art. 26 ustawy (a należą do nich nie tylko wydatki związane z opłatami za Internet, ale również wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, wydatki rehabilitacyjne oraz darowizny), każdy z małżonków odlicza je odrębnie od swojego dochodu. Przy czym, jak wynika z postanowień wyżej przytoczonych regulacji, warunkiem zastosowania odliczenia jest uprzednie poniesienie wydatku przez osobę korzystającą z ulgi oraz jego udokumentowanie zgodnie z przepisami ustawy. W przypadku wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet dokumentem tym jest faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Stosownie natomiast do postanowień § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337, z późn. zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Tym samym aby podatnik mógł odliczyć od swojego dochodu wydatki za użytkowanie Internetu, musi je mieć udokumentowane fakturą, na której będzie widnieć jego imię i nazwisko, jako nabywcy usługi. W przypadku gdy każdy z małżonków chciałby skorzystać z omawianej ulgi, na fakturze powinny znajdować się dane identyfikacyjne zarówno męża, jak i żony. Brak tego rodzaju dokumentu pozbawia podatnika prawa do ulgi internetowej, z uwagi na niespełnienie warunku ustawowego, o którym mowa w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i opodatkowujących je łącznie z dochodami małżonka. Jak wynika bowiem z utrwalonej linii orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od zasady powszechności i równości opodatkowania i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca przepisów wprowadzających ulgi podatkowe jest niedopuszczalna. Odnosząc się natomiast do wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, o których mowa w interpelacji pana posła, ależy zauważyć, iż ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w tych orzeczeniach wiążą wyłącznie w sprawie sądy oraz organy, których działania lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.   Odpowiedź na interpelacje nr 16754 do ministra finansów w sprawie ulgi internetowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

DODANO:
01/09/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie