Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy wypisując byłemu pracownikowi duplikat jego zagubionego świadectwa pracy należy odwołać sie do przepisów dawnych czy tych, które obecnie obowiązują?

Zwrócił się do nas pracownik o wystawienie mu  świadectwa pracy  z lat 1980 - 1982. Twierdzi, że   zaginął  mu    oryginał świadectwa pracy, ponieważ  przeprowadzał się do innego miasta.  Po sprawdzeniu   jego akt  osobowych   okazało się, że  nie ma  w nich  kopii  tego dokumentu.  Musimy zatem wystawić mu duplikat. Do jakich przepisów prawnych   musimy się odnieść. Tych dawnych, czy  obecnych?  

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W omawianym przypadku  ma  zastosowanie  par.  ust. 1 uchylonego  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii (Dz.U.  z 1974 r. , nr 45, poz.  269). Stanowi on, że   zakład pracy jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Co ważne,  w par. 7   tego rozporządzenia  ustawodawca  podaje: „W świadectwie pracy, oprócz danych określonych w art.. 97 par. 2 Kodeksu pracy, powinny być zamieszczone następujące informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika w nowym zakładzie pracy: 1)  okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia, 2)  okres korzystania z urlopu wychowawczego, a w wypadku likwidacji zakładu praicy — okres tego urlopu przypadający po likwidacji zakładu, 3)  wykorzystanie zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, 4)  okres odbywania służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej, przypadający w czasie zatrudnienia w zakładzie pracy, który wydaje pracownikowi świadectwo pracy, 5)  okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 36(1) kodeksu pracy), 6)  termin zdarzenia uzasadniającego, na podstawie odrębnych przepisów, obniżenie pracownikowi zasiłku z ubezpieczenia społecznego.” Par. 7b  dotyczy   obowiązku    zamieszczania na  świadectwie pracy  informacji o wysokości wynagrodzenia.  Jeżeli chodzi  o  tryb  rozwiązania  stosunku pracy  należy w  omawianym  przypadku   podać uchylony  art. 64  K.p. (Ustawa    z dnia 26  czerwca 1974 r., Kodeks  pracy  -  Dz.U.  z 1974 r., nr 24, poz.  141). Stanowi on:  „§ 1. Porzucenie pracy przez pracownika powoduje wygaśnięcie umowy o pracę. § 2. Wygaśnięcie umowy wskutek porzucenia pracy pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, chyba że przepisy szczególne przewidują skutki dalej idące.” Świadectwo pracy  dotyczące  zakończenia  zatrudnienia  w latach osiemdziesiątych  powinno być wypełnione  zgodnie  z  uchylonym  rozporządzeniem jw. Odnosi się to również do terminologii, np. „zakład pracy” , a nie jak teraz  „pracodawca”. Wystawiając  duplikat  świadectwa pracy z lat  osiemdziesiątych   korzystać  z bazy aktów prawnych , które obowiązywały w tym czasie. Nie  należy odwoływać się do przepisów  aktualnie  obowiązujących. Duplikat należy wystawić w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy pozostawić w aktach osobowych pracownika.    Podstawa prawna: - Kodeks Pracy   WK

DODANO:
10/09/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie