PYTANIE: Czy wypisując byłemu pracownikowi duplikat jego zagubionego świadectwa pracy należy odwołać sie do przepisów dawnych czy tych, które obecnie obowiązują?

Zwrócił się do nas pracownik o wystawienie mu  świadectwa pracy  z lat 1980 - 1982. Twierdzi, że   zaginął  mu    oryginał świadectwa pracy, ponieważ  przeprowadzał się do innego miasta.  Po sprawdzeniu   jego akt  osobowych   okazało się, że  nie ma  w nich  kopii  tego dokumentu.  Musimy zatem wystawić mu duplikat. Do jakich przepisów prawnych   musimy się odnieść. Tych dawnych, czy  obecnych?  

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W omawianym przypadku  ma  zastosowanie  par.  ust. 1 uchylonego  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii (Dz.U.  z 1974 r. , nr 45, poz.  269). Stanowi on, że   zakład pracy jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Co ważne,  w par. 7   tego rozporządzenia  ustawodawca  podaje: „W świadectwie pracy, oprócz danych określonych w art.. 97 par. 2 Kodeksu pracy, powinny być zamieszczone następujące informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika w nowym zakładzie pracy: 1)  okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia, 2)  okres korzystania z urlopu wychowawczego, a w wypadku likwidacji zakładu praicy — okres tego urlopu przypadający po likwidacji zakładu, 3)  wykorzystanie zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, 4)  okres odbywania służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej, przypadający w czasie zatrudnienia w zakładzie pracy, który wydaje pracownikowi świadectwo pracy, 5)  okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 36(1) kodeksu pracy), 6)  termin zdarzenia uzasadniającego, na podstawie odrębnych przepisów, obniżenie pracownikowi zasiłku z ubezpieczenia społecznego.” Par. 7b  dotyczy   obowiązku    zamieszczania na  świadectwie pracy  informacji o wysokości wynagrodzenia.  Jeżeli chodzi  o  tryb  rozwiązania  stosunku pracy  należy w  omawianym  przypadku   podać uchylony  art. 64  K.p. (Ustawa    z dnia 26  czerwca 1974 r., Kodeks  pracy  -  Dz.U.  z 1974 r., nr 24, poz.  141). Stanowi on:  „§ 1. Porzucenie pracy przez pracownika powoduje wygaśnięcie umowy o pracę. § 2. Wygaśnięcie umowy wskutek porzucenia pracy pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, chyba że przepisy szczególne przewidują skutki dalej idące.” Świadectwo pracy  dotyczące  zakończenia  zatrudnienia  w latach osiemdziesiątych  powinno być wypełnione  zgodnie  z  uchylonym  rozporządzeniem jw. Odnosi się to również do terminologii, np. „zakład pracy” , a nie jak teraz  „pracodawca”. Wystawiając  duplikat  świadectwa pracy z lat  osiemdziesiątych   korzystać  z bazy aktów prawnych , które obowiązywały w tym czasie. Nie  należy odwoływać się do przepisów  aktualnie  obowiązujących. Duplikat należy wystawić w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy pozostawić w aktach osobowych pracownika.    Podstawa prawna: - Kodeks Pracy   WK

DODANO:
10/09/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie