PYTANIE: Zasiłek dla bezrobotnych powracających z zagranicy

Chciałabym napisać odwołanie w sprawie zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ dostałam odmowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy a w urzędzie pracy w którym jestem zarejestrowana , poinformowano mnie ,żę mi sie nalezy. Wszytskie wymogi spełniam i chciałabym się poradzic jak napisać odwołanie? Napiszę Państwu decyzję która wystawił Wojewódzki Urządz Pracy. Uzasadnienie : "W dniu 2 wrzesnia 2010 r. wpłynął do tut.Urzędu wniosek Pani Kingi M. w sprawie przyznania prawa doświadczń dla bezrobotnych na zasadach sumowania okresów z uwzględnieniem formularza U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia za tereni Wielkiej Brytanii . W dokumencie U1 instytutacja wlaściwa w Wielkiej Brytanii potwierdziła okres ubezpieczenia związany z płatnym zatrudnieniem od dnia 04.03.2007 do dnia 04.05.2010 . Jednocześnie przekazała informację , że rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą brytyjskim nastąpiło za wypowiedzenim przez stronę. Ze względu na dłuższy okres pobytu strony za granicą do wnisoku zostało dołączone oświadczenie , które miało na celu ustalenie miejsce zamieszkania strony w czasie pracy za granicą . Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika , że Pani Kinga M. przebywała w Wielkiej Brytanii od lipca 2006 do maja 2010 i w tym czasie pracowała od dnia 04.03.2007 do dnia 04.05.2010 . W czasie pobytu za granica strona nie przekazywała środków finansowych do Polski i okzjonalnie do Polski przyjeżdżała . Ponadto, jak wynika z oświadczenia Pani Kinga M przebywała za granica wraz z rodzicami oraz bratem i siostrą . W Polsce nie podlegała obowiązkowi podatkowmu od dochodów uzyskanych zza granicą.Wobec powyższego nie istnieją jakiekolwiek przesłanki aby móc uznać, ze w czasie pracy za granicą miejscem zamieszkania strony była Polska.Swiadczy to o tym , że strona przeniosła ośrodek interesów życiowych z Polski za granicę.W związku z powyższym strona nie moze skorzystać z uprawnień zawartych w art.65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacjiu systemu zabezpieczenia społecznego oraz art 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr987/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Okresy zatrudnienia i ubezpieczenia za granicą w tym przypadku mogłby być uwzględniione przy ustaleniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych na terytorium Polski tylko pod warunkiem spełniania przez strony ostataniego okresu pracy i ubezpiecznie a w POlsce.W związku z powyższym orzekam jak w sentencji."
tego co mi wiadomo, nie obowiązywało mnie płacenie podatku w Polsce , ponieważ w PL nigdy wcześniej nie pracowałam. Byłam na utrzymaniu rodziców. Jeśli chodzi o wyjazd za granicę, był on przymusowy ze względu złej sytuacji finansowej.Gdy wyjechałam za granicę , w Polsce przebywała moja siostra oraz matka, które dołączyły do mnie oraz ojca i brata po upływie czasu : matka , poł roku , siostra 1,5 r.Będąc w UK, moj brat wraz z rodziną wrócił do PL w maju 2009.Rodzice przez cały okres pobytu w UK , przekazywali środki finansowe na czynsz mieszkania.Ja wróciłam do Polski w maju br. i będąc za granicą byłam zameldowana na stałym adresie w Polsce.Mój Pobyt w UK był na czas nieokreślony ,ze wzgledu problemów finansowych, ale z zamiarem jak najszybszego powrotu do kraju, z mojej strony nie było to przeniesienie interesów życiowych za granice. Co zamieścić w odwołaniu, jakie artykuły? Z góry dziękuje .

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zasady regulujące kwestie przyznawania zasiłków dla bezrobotnych są uregulowane w art. 61 i następnych. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzU UE L 200 z 7 czerwca 2004 r.). Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku art. 64 i 65. Trudno jest  przytaczać treść tych przepisów – można ją sprawdzić na stronie urzędów pracy np.: http://www.wup.kielce.pl/file/rozporzadzenie_883.pdf oraz na stronie ministerstwa: http://www.mpips.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2FDepartament+Koordynacji%2FRozporzadzenie+883.04-skonsolidowane.pl.pdf Zastosowanie ma też rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 987/2009 r. z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/ 2004 (DzU UE L 284/1 z 30 października 2009 r.). Rozporządzenie wykonawcze jest zamieszczone na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:PL:PDF W art. 54 i następnych zawarte są regulacje wykonawcze dotyczące zasiłków dla bezrobotnych.   Treść tych przepisów może nie być zbyt jasna dla przeciętnego człowieka - w uproszczeniu kwestia przyznawania zasiłków przedstawiona została w poradniku dla osób powracających z zagranicy. „Osoba, która po okresie pracy za granicą wróciła do Polski i nie może znaleźć zatrudnienia, ma prawo do świadczenia dla bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia. Dotyczy to zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii. Nie podlegają sumowaniu okresy pracy na własny rachunek (samozatrudnienie) oraz okresy zamieszkania. Zasadzie sumowania podlegają wyłącznie okresy pracy w charakterze pracownika najemnego. W celu zaliczenia okresów zatrudnienia z innego państwa przy ubieganiu się o zasiłek w Polsce wymagane jest, żeby ostatni okres zatrudnienia był w państwie, w którym osoba bezrobotna będzie się ubiegała o zasiłek dla bezrobotnych. Przepisy przewidują jednak wyjątek od tej zasady. Polega on na tym, że osoba bezrobotna, która przez pewien (nawet niedługi) okres była zatrudniona w innym państwie członkowskim (np. jako pracownik sezonowy), ale przez cały czas przebywania za granicą ośrodek jej interesów życiowych koncentrował się w Polsce (np. w Polsce mieszkał małżonek i dzieci osoby bezrobotnej), może ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku w Polsce jako osoba powracająca do miejsca swojego stałego zamieszkania”. (Poradnik dla osób powracających z zagranicy zamieszczony na stronie: http://jst.cmdok.dt.pl/zl/portal/upload/poradniki/poradnik_dla_osob_powracajacych_z_zagranicy.pdf )   Zatem przepisy przewidują, że osoba która pracowała np. w Wielkiej Brytanii powinna zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie brytyjskim. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy Polak wraca do  Polski jako kraju swojego stałego zamieszkania (miejsca gdzie koncentrują się jego interesy życiowe). Z opisu sprawy wynika, że urzędnicy uznali, iż Pani z tego wyjątku nie może skorzystać, ponieważ – jak argumentują – przeniosła Pani swoje „centrum interesów życiowych” do Wielkiej Brytanii. Zdaniem urzędników nie jest Pani osobą „powracająca do miejsce stałego zamieszkania”, bo tym miejscem w okresie gdy Pani pracował stała się  Wielka Brytania, a nie Polska. Najwyraźniej urzędnicy uważają, że powinna Pani była najpierw zarejestrować się w brytyjskim urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, uzyskać dokument U2 – potwierdzający prawo do transferu zasiłku i z tym dokumentem pojawić się w polskim urzędzie pracy i zarejestrować się w Polsce jako osoba zamieszkała w Anglii, która wyjechała poszukiwać pracy w Polsce. Z opisu sytuacji wynika, że przedstawiła Pani dokumentu U1, a jest to dokument, który zawiera informacje o okresach zatrudnienia. Odwołując się od decyzji Urzędu  należałby przedstawić argumenty przemawiające za tym, że mimo podjęcia pracy za granicą, Polska nadal była Pani „centrum interesów życiowych”. Trudno jest tu wskazać jakie konkretne argumenty powinna Pani przytoczyć, bo wszystkie zależy od sytuacji faktycznej. Pojęcie „centrum interesów życiowych” to nie jest nigdzie zdefiniowane. Trzeba tu się odwołać się do przepisów rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 987/2009 r. z 16 września 2009 r.  gdzie w art. 11 (na który powołują się urzędnicy) wskazano elementy służące ustaleniu miejsca zamieszkania. W przepisie tym stwierdzono, że jeśli pomiędzy dwoma instytucjami państwo członkowskich Unii występują rozbieżności co do miejsca zamieszkania danej osoby, to „…instytucje te ustalają na podstawie wspólnego porozumienia ośrodek interesów życiowych zainteresowanego w oparciu ogólną ocenę wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, które mogą obejmować, w stosownych przypadkach: a)      czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich, b)      sytuację danej osoby, w tym: a.      charakter i specyfikę wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę; b.      jej sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne; c.       prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym; d.       w przypadku studentów – źródło ich dochodu; e.        jej sytuację mieszkaniową, zwłaszcza informację, czy sytuacja ta ma charakter stały; f.         państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Ust. 2 W przypadku gdy uwzględnienie poszczególnych kryteriów oparciu o istotne okoliczności wymienione w ust. 1 nie doprowadzi do osiągnięcia porozumienia przez zainteresowane instytucje, zamiar danej osoby, taki jaki wynika z tych okoliczności, a zwłaszcza powody, które skłoniły ją do przemieszczenia się, są uznawane za rozstrzygające dla ustalenia jej rzeczywistego miejsca zamieszkania”.   W odwołaniu należałby napisać, że nie zgadza się Pani z decyzją, że źle oceniono stan faktyczny sprawny, ponieważ Pani centrum interesów życiowych było cały czas w Polsce a nie w Wielkiej Brytanii. W odwołaniu trzeba powołać się na wszelkie okoliczności faktyczne potwierdzające, że miejsce stałego zamieszkania i centrum życiowe było w kraju, że była tu Pani cały czas zameldowana, opłacała Pani mieszkanie, że Pani zamiarem nie był wyjazd „na stałe” do Anglii, lecz tylko w celach zarobkowych, że powodem opuszczenia Polski była chęć pracy i „odłożenia pieniędzy” a następnie powrót do kraju.  Należałby wykazać istnienie Pani powiązań osobistych i ekonomicznych z Polską,  podkreślić że tu ma Pani swój majątek, swoich krewnych i znajomych. Przykładowo można wskazać, że cały czas miała Pani w Polsce rachunek bankowym ( o ile oczywiście miała go Pani), opłacała Pani ubezpieczenie (np. majątkowe albo na życie), że nie dokonała Pani transferu środków emerytalnych do Wielkiej Brytan, bo zamierzała Pani powrócić do kraju. Jeśli Polsce brała Pani udział w jakieś działalności politycznej, kulturalnej czy społecznej, to również można się powołać na ten fakt, jako argument, że Pani centrum życiowe było w Polsce.   Zwracam  uwagę, że dotychczas Polacy starali się udowadniać, że ich centrum życiowym jest już za granicą, w miejscu gdzie pracują, a nie w kraju.

DODANO:
28/09/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie