PYTANIE: Co grozi pracodawcy który dopuszcza do pracy pracownika bez ważnych badań lekarskich np. 6 lat pracownik nie był tam kierowany?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W świetle   art. 211 pkt 5  Kodeksu  pracy (dalej: K.p.)  pracownik powinien przestrzegać przepisów    bezpieczeństwa  i higieny pracy  m.in.   poddając  się    wstępnym, okresowym i kontrolnym  badaniom lekarskim oraz stosować   się do zaleconych   wskazań lekarskich. Z treści  par. 4 ust. 1   Rozporządzenia   Ministra  Zdrowia  i Opieki  Społecznej  z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.  z 1966 r., nr  69, poz.  332 ze zm.)  wynika, że  badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Profilaktyczne badania lekarskie zawsze przeprowadza lekarz medycyny pracy. Zaświadczenia lekarskie wydawane są w trybie i według wzoru, który jest określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz.U. z 1999 r. nr 65, poz. 741). W wyroku  z dnia 18 grudnia 2002 r., I PK 44/02 Sąd  Najwyższy przyjął następującą  tezę ”Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 k.p. jest  orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być  dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika”. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy jest warunkiem zatrudnienia tego pracownika przez pracodawcę.  Na  podstawie  art.  229  par. 4  K.p. pracodawca  ma   nie może  dopuścić do pracy   pracownika, bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które  stwierdza   brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. . Jeżeli  pracownik  zostaje  dopuszczony do pracy nie posiadając  aktualnych badań lekarskich, wówczas pracodawca narusza  przepisy  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. Zgodnie   z  wyrokiem   Sądu Najwyższego   z dnia 7 lutego 2006 r., I UK 192/05:  ”W związku z ustanowionym w art. 229 § 4 K.p. zakazem dopuszczania pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego za zewnętrzną przyczynę wypadku można przyjąć dopuszczenie do pracy bez przeprowadzenia badań kontrolnych lub na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego po upływie terminu obowiązującego do przeprowadzenia tych badań albo w przypadku oczywistej błędności tego orzeczenia. (...)” .  Na pracodawcę  , który  nie  przestrzega  przepisów   lub zasad bezpieczeństwa   i higieny  pracy,     może  zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. (art. 283 par. 1 K.p.). Literatura prawnicza ( T.Nycz [w:] Kodeks pracy  Komentarz  , B. Wagner (red.) , Gdańsk  2008, s. 1044) podaje: „ Wykroczenie  z  art. 283 par. 1 K.p. (...) . Ma  ono charakter  formalny, to znaczy  dla  celów wyczerpania znamion  czynu zabronionego  nie jest wymagany żaden skutek . Jeżeli w wyniku naruszenia  przepisów bhp  dojdzie  do zagrożenia  zdrowia  lub  życia  pracownika , to czyn taki należy kwalifikować  nadal jako wykroczenie”.   Podstawa prawna: -art.  229  par. 4  K.p.; -art. 283 par. 1 K.p.); -    par. 4 ust. 1   Rozporządzenia   Ministra  Zdrowia  i Opieki  Społecznej  z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.  z 1966 r., nr  69, poz.  332 ze zm.)  -wyrok SN   z dnia 18 grudnia 2002 r., I PK 44/02;  -wyrok SN  z dnia 7 lutego 2006 r., I UK 192/05   Stan prawny na  17 października  2010 r.  WK

DODANO:
19/10/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie