PYTANIE: Doręczenie pisma z sądu żonie adresata

Odbyła się rozprawa sądowa przeciwko mnie zakończona wyrokiem prawomocnym. Ja nic o tej sprawie nie wiedziałem, bo wezwania odbierała moja była żona - nie informując mnie o tym wcale. Byłem pozwanym i teraz pojawił się komornik. Czy taką sprawę można jeszcze odkręcić i wznowić jej ponowne rozpatrzenie?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przepis art. 138 § 1 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Artykuł 138 reguluje tzw. doręczenie zastępcze, czyli doręczenie dokonywane do rąk innej niż adresat osoby. Przepisy wprowadza domniemanie prawidłowości doręczenia, tzn. że pismo dotarło do rąk adresata. Domniemanie to może być jednak obalone poprzez wykazanie, np. że adresat nie zapoznał się z jego treścią. W takim wypadku terminy procesowe związane z pismami biegną dla adresata dopiero od dnia ich faktycznego otrzymania (por. postanowienie SN z dnia 4 września 1970 r., I PZ 53/70, OSNC 1971, nr 6, poz. 100 i postanowienie SN z dnia 12 stycznia 1973 r., I CZ 157/72, OSNC 1973, nr 12, poz. 215). Skoro nie brał Pan udziału w postępowaniu sądowym, to sąd zapewne wydał wyrok zaoczny. W sytuacji, gdy pismo z sądu nie zostało doręczone, powinien Pan podjąć następujące czynności: - złożyć zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, - złożyć sprzeciw od wydanego wyroku zaocznego, - wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Przede wszystkim należy podkreślić, że nie doręczenie Panu wyroku skutkuje tym, iż termin na złożenie sprzeciwu od tego wyroku  nie zaczął w ogóle biec. W związku z powyższym nie powinien Pan domagać się przywrócenia terminu, bowiem tego może domagać się ktoś, kto terminowi uchybił wiedząc, że on biegnie. Dodatkowo: - sporządzając zażalenie na klauzulę wykonalności należy skierować je do sądu, który wydał wyrok, dokładnie oznaczyć wyrok  tzn. sygnaturę, datę jego wydania, napisać, kiedy, w jaki sposób dowiedział się Pan o nakazie. W zażaleniu powinien Pan wnieść o uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania; - sporządzając sprzeciw od wyroku zaocznego należy skierować do sądu, który wydał wyrok, opisać go tak, jak w przypadku zażalenia na klauzulę, ponadto powinien Pan wskazać czy zaskarża Pan wyrok w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, jakie ma Pan w stosunku do wyroku. Prawidłowe wniesienie sprzeciwu spowoduje, że wyrok zaoczny straci moc. Jeżeli sąd uzna, że Pana sprzeciw został wniesiony prawidłowo, wyznaczy rozprawę, wtedy powinien Pan wnieść do organu egzekucyjnego wniosek o umorzenie w stosunku do Pana egzekucji, bowiem tytuł wykonawczy przestał istnieć; - w powództwie przeciwegzekucyjnym należy podnieść te same argumenty, które ujął Pan w zażaleniu na klauzulę wykonalności, skierować do Sądu, który wydał nakaz zapłaty. W tym piśmie należy również wnieść o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie prowadzonej egzekucji. W trakcie postępowania sądowego trzeba będzie udowodnić, że pismo z sądu nie zostało Panu doręczone, że żona go Panu nie przekazała, że np. zapomniała o nim. Można np. w tym celu złożyć wniosek o przesłuchanie Pana i żony. JM  

DODANO:
29/09/2011

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie