PYTANIE: Problemy z mężem - rozwód, rozdzielność majątkowa, alimenty

1. Jak uzasadnić pozew o rozwód 2. Jak uzasadnić pozew o rozdzielność majątkową i alimenty na dzieci przed rozwodem w trakcie małżeństwa? 3. Czy poprawa męża w jego zachowaniu po tym gdy powiedziałam mu o rozwodzie ma wpływ na decyzję sądu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Rozwód Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód” (§ 1). Przyjmuje się, że o zupełnym rozkładzie pożycia można mówić np. w razie zerwania wszelkich więzów łączących małżonków (duchowych, gospodarczych i fizycznych), ale w pewnych przypadkach przyjąć należy, iż przesłanka zupełności rozkładu jest zrealizowana pomimo zachowania niektórych elementów więzi łączącej małżonków np. utrzymują się elementy więzi o charakterze gospodarczym spowodowanym wspólnym zamieszkiwaniem małżonków. Trudno jest mi przewidywać jakie zapadnie orzeczenie sądu. Z opisu sprawy wynika, iż doszło do  rozkładu pożycia – zerwania więzów duchowych, gospodarczych i fizycznych. Nie wiadomo jednak jakie argumenty przedstawi druga strona. Poza tym ustawodawca przewidział, że rozwód nie jest jednak dopuszczalny jeśli: - wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, - z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W § 3 art. 56 kro przewidziano, że „Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”. Zatem mimo sprzeciwu małżonka sąd dopuściłby rozwód jeżeli uznałby, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Jednak takie sytuacje zachodzą wyjątkowo. Zgodnie z orzecznictwem odmowa wyrażenia zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jeśli wynika wyłącznie z chęci szykany, uczucia zemsty i nienawiści. Sąd bada nie tylko czy doszło do rozkładu pożycia, ale też z czyjej winy do tego doszło. Zgodnie z art. 57 kodeksu: „§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”. Może się okazać, iż sąd uzna, że obie strony są winne. Z pewnością sąd weźmie też po uwagę zmianę zachowania się męża – w każdym razie na pewno weźmie ją pod uwagę podczas oceny kwestii winy.   Jeśli chodzi o uzasadnienie pozwu rozwodowego, to musiałaby Pani po prostu przedstawić stan faktyczny sprawy i podkreślić, że doszło do zerwania więzi: -  duchowej  (nie kochacie się Państwo, a nawet czujecie do siebie niechęć, mąż jest wulgarnym, zachowuje się obraźliwie itd.); - fizycznej  (sypiacie osobno, nie macie żadnej bliskości fizycznej); - gospodarczej (prowadzicie osobne gospodarstwa domowe, mąż nie interesuje się potrzebami rodziny, żyje osobno, sam się żywi i daje Pani tylko tysiąc złotych „alimentów” nie dbając o to czy te pieniądze rzeczywiście wystarczają na życie).      Przykładowe pozew są zamieszczone w dziale „Wzory pism”: http://www.poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/pozew-o-rozwod-z-zaniechaniem-orzeczenia-o-winie-na-zgodny-wniosek-stron,188.html http://www.poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/pozew-o-rozwod,214.html   Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa Rozwód z mocy prawa powoduje rozdzielność majątkową. Można jednak jeszcze w czasie trwania małżeństwa doprowadzić do ustanowienia rozdzielności. Można to zrobić na podstawie umowy małżeńskiej, ale można też ustanowić rozdzielność na mocy orzeczenia sądu. Podstawą prawną do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami jeszcze w trakcie trwania małżeństwa (przed prawomocnym orzeczeniem rozwodu bądź separacji) jest art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Sąd sam ocenia, czy w danym przypadku występują „ważne powody”. Jako ważny powód, może Pani podać w uzasadnieniu  stan faktycznej separacji tzn. fakt, iż osobno prowadzicie Państwo życie. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2003 r. (sygn. akt II CKN 78/01) stwierdzono, iż zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z data wsteczną może nastąpić tylko wtedy, jeżeli ważne powody, o jakich mowa w art. 52 k.r.o., a więc m.in. separacja faktyczna, istniały już w tej wcześniejszej dacie. Zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną jest możliwe o tyle tylko, o ile w tej dacie istniały już ważne powody zniesienia wspólności (wyrok z dnia 4 czerwca 2004 r. Sądu Najwyższego sygn. akt III CK 126/03).   Rozdzielność majątkowa powoduje, iż wspólna własność małżonków staje się od tej pory współwłasnością udziałową tzn. każdy z małżonków ma udział w tym majątku wspólnym, jako został wypracowany w trakcie małżeństwa i może tym udziałem dysponować tzn może udział sprzedać, darować i może też domagać się zniesienia współwłasności, a takich samych zasadach jak inni współwłaściciele. Trzeba też pamiętać, że rozdzielność majątkowa nie uchroni Państwa przed zobowiązaniami wobec banku. Jeśli wspólnie wzięliście kredyt, to po rozwodzie, czy po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, nadal będziecie dłużnikami dla banku. Nawet jeśli jeden z małżonków zadeklaruje, iż to on będzie spłacać zadłużenie, to dla będzie nie będzie to miało znaczenie. Bank będzie mógł domagać się zapłaty od obu dłużników.   Alimenty od męża Zgodnie z art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego„Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”. Zgodnie z art. 28 § 1kodeksu rodzinnego i opiekuńczego„Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka”. Na podstawie powyższego przepisu może Pani wnieść pozew o dostarczanie środków utrzymania przez męża – jeszcze w trakcie małżeństwa. Sąd  wydaje  orzeczenie  w trybie art. 443 Kodeksu postępowania cywilnego. Przykładowy pozew jest zamieszczony w dziale: Wzory pism - Pozew o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny pod adresem: http://www.poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/pozew-o-przyczynianie-sie-do-zaspokojenia-potrzeb-rodziny,221.html      

DODANO:
29/01/2012

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie