PYTANIE: Odległość altany od granicy działki

Na działce za budynkiem mieszkalnym jest pobudowana buda z desek o wymiarach 4x5m . W przyszłości chcemy ją rozebrać i w jej miejsce coś pobudować -altanę lub coś podobnego o mniej więcej tych samych wymiarch . Buda ta jest naniesiona na mapach jako g ( gospodarczy) . Jest umieszczona około 0,5 od granicy działki sąsiad. Czy jest możliwe pobudowanie altanki na tym samym miejscu , bez zgody sąsiada?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Sam fakt, iż obiekt jest naniesiony na mapy, jeszcze nie oznacza, iż został on zbudowany zgodnie z prawem. Bardzo często obiekty – zwłaszcza tego rodzaju – nie są przedmiotem zainteresowania administracji budowalnej i właściciele nieruchomości mogli jest postawić nawet wbrew przepisom.   Dopóki taki obiekt nie przeszkadza osobo trzecim (np. sąsiadom), to  administracja nie interweniuje. Jednak nie oznacza to jeszcze, iż obiekt jest postawiony zgodnie z przepisami prawa budowlanego.   Zasadą jest, że tego rodzaju obiekty powinny być wzniesione w pewnej odległości od granicy działki.  Jeżeli obiekty posiadają ściany, to spełniają funkcje użytkowe budynków o przeznaczeniu gospodarczym. Nie można postawić altany bez zachowania minimalnej odległości od sąsiedniej posesji – 4 metrów lub 3 jeżeli na ścianie przygranicznej nie znajdą się okna ani drzwi. Przepisy przewidują pewne wyjątki od tej zasady np. altanę czy wiatę można postawić bezpośrednio przy granicy sąsiada wtedy, gdy u sąsiada stoi już budynek na granicy. W artykułach prasowych dotyczących tego tematu wyrażane są też opinie, iż jeżeli wiata czy altana nie mają ścian, to nie ma podstaw do stosowania przepisów dotyczących konieczności zachowania odległości budynków od granicy działki. Zachęcam tu do zapoznania się z artykułem „Nie zawsze musisz mieć zgodę sąsiada i urzędnika” zamieszczonym na stronie: http://www.rp.pl/artykul/513106.html?p=1 Należy jeszcze zaznaczyć, iż rozporządzeniem o warunkach technicznych przewiduje, iż dopuszcza wzniesienie obiektu  się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Szczegółowo kwestie te są uregulowane w paragrafie 12 rozporządzenia:    § 12  1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, 2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się: 1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m, 2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej, 3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych, 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. 4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż: 1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa, 2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej. 6. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, nie może być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. 7. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, nie ustala się.

DODANO:
13/09/2012

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie