PYTANIE: Równoważny czas pracy a wolne za pracę w niedzielę i święta.

Równoważny czas pracy a wolne za pracę w niedzielę i święta.
odstawa - umowa o pracę na czas nieokreślony, z wprowadzeniem równoważnego czasu pracy przedłużającego dobowy wymiar pracy do 12 godzin.
tydzień obliczeniowy - praca w poniedziałek, środę i piątek po 12 godzin,
I tydzień wtorek, czwartek, sobota po 12 godzin + niedziela 9 godzin.
ykl się powtarza. Norma tygodniowa wynosząca 42 godziny w okresie całego miesiąca jest wypracowywana, I tydzień - 36 godzin; II tydzień - 45 godzin. Norma miesięczna zrealizowana.
zy pracodawca może wskazywać wolne dni z tytułu realizacji normy tygodniowej jako wolne z tytułu pracy w niedzielę i święta?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Tak, bowiem zrównoważenie tygodniowej normy czasu pracy następuje poprzez skrócenie normy dobowej w innych dniach okresu rozliczeniowego lub poprzez zapewnienie pracownikowi dnia lub dni wolnych od pracy ponad obowiązujący limit dni ustawowo wolnych od pracy. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Jednakże praca w niedzielę oraz w święto jest dozwolona: 1) w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii, 2) szczególnych potrzeb pracodawcy, 3) w ruchu ciągłym, 4) w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy, 5) w grupowej organizacji pracy, 6) przy niezbędnych remontach, 7) w transporcie i w komunikacji, 8) w zakładowych strażach pożarnych, 9) przy pilnowaniu mienia, 10) w rolnictwie i w hodowli, 11) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: a) placówkach handlowych, b) zakładach świadczących usługi dla ludności, c) gastronomii, d) zakładach hotelarskich, e) zakładach komunalnych, f) zakładach opieki zdrowotnej, g) domach pomocy społecznej, h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku. Praca w niedzielę i święta może mieć zarówno charakter pracy normalnej, gdy dni te stanowią normalny dzień pracy pracownika, lub być pracą w godzinach nadliczbowych. Jeżeli praca ma charakter normalny, pracownik otrzymuje za nią normalne wynagrodzenie. Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu i to niezależnie od liczby godzin przepracowanych w niedzielę. Powinien to być tydzień następujący po przepracowanej niedzieli. Pracodawca także może udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w święto. W zakładach pracy, w których praca odbywa się również w niedziele, pracownik powinien korzystać co najmniej raz na 3 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy, a także w grupowej organizacji pracy. Reasumując, w celu zachowania tygodniowej normy pracy, pracodawca może wskazywać jako wolne dni od pracy niedziele i święta.

DODANO:
28/08/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie