PYTANIE: Gdzie złożyć pozew o zmniejszenie alimentów gdy żona jest za granicą?

Gdzie złożyć pozew o zmniejszenie alimentów gdy żona jest za granicą
am zasądzone alimenty na dwóch synów (16 i 18 lat). W ubiegłym roku żona wyszła za mąż za Kanadyjczyka i wyjechała z dziećmi za ocean. Nie znam jej adresu, konto, na które przekazywałem jej pieniądze w Polsce wygasło. W styczniu urodziło mi się dziecko z nowego związku. Czy mogę ubiegać się o ustanie obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci, które są w Kanadzie? Gdzie ewentualnie złożyć taki wniosek, lub wniosek o obniżenie alimentów, gdyby ich całkowite ustanie było bezzasadne? A może można w jednym powie ubiegać się o ustanie obowiązku, lub obniżenie alimentów - alternatywnie? Poprzednie sprawy alimentacyjne odbywały się w miejscu zamieszkania byłęj żony (już tam nie mieszka - jest w Kanadzie). Ja mieszkam w mieście na drugim końcu Polski. Nasze ostatnie wspólne miejsce zamieszkania było jeszcze w innym mieście (tam odbyła się sprawa rozwodowa). Aha, żona zapowiedziała mailem, ze przyjeżdża latem z dziećmi do Polski na odwiedziny.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z pewnością nie może Pan żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego (obowiązku dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania) wobec swoich dzieci, bowiem ciąży on z mocy prawa na obojgu rodzicach, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Pańska była żona spełnia swój obowiązek alimentacyjny w postaci osobistych starań o utrzymanie i wychowanie dzieci, natomiast Pan – poprzez okresowe uiszczanie na ich rzecz określonych sum pieniężnych (do rąk żony). Można natomiast w Pana sytuacji domagać się zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, w związku ze zmianą stosunków faktycznych, polegającą na zmianie Pańskiej sytuacji rodzinnej (art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zmiana (obniżenie kwoty alimentów) zostanie orzeczona stosownie do Pańskich możliwości zarobkowych i majątkowych (art. 135 § 1 k.r.o.). Aby to nastąpiło należy wnieść powództwo o zmianę orzeczenia dotyczącego alimentów przeciwko dzieciom, reprezentowanym przez Pana byłą żonę. Podstawowy problem w tej sprawie polega na tym, iż miejsce pobytu Pana byłej żony jest nieznane i znajduje się za granicą. Skutkuje to prawnie na dwóch płaszczyznach: 1) Nie może Pan, jako dłużnik, spełniać swojego świadczenia, gdyż nie zna Pan miejsca spełnienia świadczenia. W związku z tym, że sytuacja ta jest spowodowana okolicznościami, za które nie ponosi Pan odpowiedzialności, może Pan wnioskować do sądu (w specjalnym trybie nieprocesowym) o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 467 pkt 1 kodeksu cywilnego). Właściwym sądem będzie w tym wypadku sąd Pańskiego miejsca zamieszkania, gdyż nie da się ustalić ani miejsca wykonania zobowiązania, ani miejsca zamieszkania wierzyciela (art. 692 kodeksu postępowania cywilnego). Jeśli chodzi o wymaganą treść tego wniosku – odsyłam do art. 693 k.p.c. Skutkiem uwzględnienia (w drodze postanowienia sądu) takiego wniosku jest możliwość złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ze skutkiem spełnienia świadczenia (art. 470 k.c.). Postępowanie to powinno być przeprowadzone przed wytoczeniem powództwa o obniżenie alimentów. Jest to istotne, ponieważ dopóki nie spełnia Pan należnych świadczeń alimentacyjnych – z prawnego punktu widzenia opóźnia się Pan w spełnieniu świadczenia, co powoduje obowiązek zapłaty odsetek, nawet jeśli opóźnienie zostało wywołane okolicznościami, za które nie ponosi Pan odpowiedzialności (art. 481 k.c.) 2) Zachodzą określone pytania natury proceduralnej, dotyczące już ściśle powództwa o obniżenie alimentów: a. Odnośnie jurysdykcji polskiego sądu – należy stwierdzić, że właściwe są tu sądy polskie, gdyż sprawa dotyczy zobowiązania, które powstało w Polsce (art. 1103 pkt 3 k.p.c.) b. Odnośnie właściwości sądu – właściwy będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce (art. 28 k.p.c.) c. Odnośnie oznaczenia adresu strony w pozwie – należy umieścić tu adres ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce d. Odnośnie doręczania pism stronie pozwanej – znajduje tu zastosowanie art. 143 k.p.c. – będzie Pan musiał zawnioskować (najlepiej uczynić to już w pozwie) o ustanowienie kuratora, do rąk którego będą doręczane pisma do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela; we wniosku trzeba będzie uprawdopodobnić, że miejsce pobytu strony jest nieznane Oczywiście, większość powyższych problemy może ulec rozwiązaniu w drodze ewentualnego porozumienia z Pańską żoną – np. poprzez podanie przez nią adresu, ustanowienie pełnomocnika w procesie o obniżenie alimentów, podanie nowego numeru konta, zawarcie ugody co do zaległych alimentów itd.

DODANO:
22/03/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie