PYTANIE: Dofinansowanie wypoczynku z fundusz socjalnego

Czy dzieci studiujące wieczorowo lub zaocznie będące na utrzymaniu osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu socjalnego nie pracujące nie mają prawa do pomocy socjalnej w postaci dofinansowania wypoczynku letniego? Pracodawca nie wyraża zgody na dofinansowanie wypoczynku letniego studiującym zaocznie lub wieczorowo dzieciom mimo, że nie pracują i są na utrzymaniu osoby uprawnionej do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca wbrew interesom pracowników chce w regulaminie funduszu socjalnego wprowadzić zapis ograniczający wiek dzieci uprawnionych do pomocy do 18 lub 20 lat. Czy dzieci pracownika mają prawo tylko do dofinansowania wypoczynku zorganizowanego czy także wypoczynku we własnym zakresie?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kwestię powyższą reguluje Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.(tekst jednolity , Dz.U.96.70.335 z późń.zm.) W opisywanym przypadku, odpowiedź na pytanie, czy dla dzieci studiujących wieczorowo lub zaocznie przysługuje dofinansowanie zależy od zapisów w regulaminie, który określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych. Regulamin ten ustala i uzgadnia go z zakładowymi organizacjami związkowymi. W wzorcowym regulaminie powinien być zapis, że pomoc przysługuje członkom rodziny będącym na utrzymaniu. Ale w praktyce jest różnie. Ponieważ w/w ustawa uzależnia przyznawanie świadczeń jedynie od sytuacji rodzinnej , majątkowej i osobistej (cyt. przepis art. 8. 1 w/w ustawy „Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”), to regulamin w proponowanym przez pracodawcę zakresie (tzn. że dla dzieci studiujących dofinansowanie nie przysługuje) byłby sprzeczny z prawem. Sprawę taką można zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Rozważając powyższą kwestię należy też podnieść, iż przyznając pomoc z funduszu bierze się pod uwagę dochody nie tylko pracownika, ale też innych członków rodziny. I dalej – jeżeli dziecko-student ma jakieś dochody, to już inaczej się na to patrzy i pomoc nie przysługuje. Należy też wskazać, iż co prawda środkami Funduszu administruje pracodawca i te środki stanowią formalnie jego majątek, to nie może on swobodnie nim dysponować. Ważne jest przestrzeganie powyższych zasad. Jeżeli chodzi zaś o to, czy ma być to wypoczynek zorganizowany, czy we własnym zakresie, czy nawet sobotnio-niedzielny, czy dłuższy – to zależy od regulaminu, choć we wzorcowych regulaminach nie ma to znaczenia i niezależnie od tego jaki to jest wypoczynek świadczenie przysługuje.

DODANO:
11/09/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie