PYTANIE: Jaka jest różnica między zasiłkiem a świadczeniem przedemerytalnym?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zasiłki przedemerytalne zostały zlikwidowane z dniem 1 stycznia 2002 r. Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługiwało osobie spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku oraz posiadającej okres uprawniający do emerytury (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), jeżeli: - posiadała okres uprawniający do zasiłku wynoszący 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn lub - posiadała okres uprawniający do zasiłku wynoszący 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat wykonywania prac uznanych w przepisach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ma bezrobotny, która spełniła określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych (tj. w okresie ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy legitymuje się co najmniej 365 dniami pracy i osiąga wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia za pracę - obecnie 824 zł brutto.), jeżeli: - osiągnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona nie krócej niż przez 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn lub - do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn lub - do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, - zakończyła 2-letni okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (dotyczy to kobiet, które ukończyły 53 lata i mężczyzn, którzy ukończyli 58 lat) zaliczany do wymaganego okresu uprawniającego do emerytury. Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 80 proc. przyszłej emerytury, nie mniej jednak niż 120 proc. i nie więcej niż 200 proc. zasiłku dla bezrobotnych (od 603,90 zł do 1006,40 zł brutto).

DODANO:
25/06/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie