PYTANIE: Jakie powody wystąpienia o ubezwłasnowolnienie osoby starszej uznaje sąd?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wyróżniamy dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia; różne są przesłanki orzekania każdego z nich: 1) Ubezwłasnowolnienie całkowite – sąd orzeka takie ubezwłasnowolnienie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, dana osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem (art. 13 § 1 kodeksu cywilnego) 2) Ubezwłasnowolnienie częściowe – sąd orzeka takie ubezwłasnowolnienie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, danej osobie potrzebna jest pomoc w prowadzeniu jej spraw, a stan tej osoby nie uzasadnia jej ubezwłasnowolnienia całkowitego (art. 16 § 1 k.c.). Różne są także skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego: 1) W razie ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby pełnoletniej – ustanawia się dla tej osoby opiekę 2) W razie ubezwłasnowolnienia częściowego – ustanawia się kuratelę Jeśli chodzi o różnice między tymi instytucjami, odsyłam do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zmianami), art. 145-184. Spraw o ubezwłasnowolnienie, zarówno całkowite jak i częściowe, dotyczą jednolite przepisy postępowania (art. 544-560 kodeksu postępowania cywilnego). Sprawy te należą do kategorii spraw nieprocesowych; wniosek o wszczęcie postępowania może zgłosić: 1) małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy. Kluczowymi dowodami dla wykazania wymienionych powyżej przesłanek ubezwłasnowolnienia są (zgodnie z art. 552-554 k.p.c.): 1) świadectwo lekarskie o stanie psychicznym osoby, która ma być ubezwłasnowolniona (względnie świadectwo z poradni antyalkoholowej) – musi zostać dołączone do wniosku, pod rygorem jego odrzucenia 2) opinia jednego lub więcej biegłych lekarzy psychiatrów 3) ewentualnie, jeżeli sąd uzna to za konieczne na podstawie opinii dwóch biegłych lekarzy – obserwacja w zakładzie leczniczym. Ponadto, w każdym przypadku należy wysłuchać osobę, która ma być ubezwłasnowolniona, w miarę potrzeby w obecności lekarza.

DODANO:
30/07/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie