PYTANIE: Czy mam prawo odmówienia zenań na sprawie rozwodowej gdzie jestem powołana jako świadek?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Krąg osób, które mogą odmówić składania zeznań jako świadek na sprawie rozwodowej został szczegółowo określony w art. 261 kodeksu postępowania cywilnego. Poniżej podaję ten artykuł: Art. 261. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. § 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi. Reasumując konkubina nie może odmówić składania zeznań jako świadek na sprawie rozwodowej.

DODANO:
23/08/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie