Strefa klienta
Pomoc

Automatyczne przedłużenie umowy ubezpieczenia OC


Pytanie:

Czy muszę zapłacić PZU 328 zł, pomimo iż nie skorzystałam z ubezpieczenia? Co mam im odpisać i jak się bronić? dot. Składki OC w PZU. Ponad rok temu dzwoniłam do PZU, że nie będę kontynuować ubezpieczenia. Minęło ponad rok, umowę (już drugą) mam zawartą z inną firmą ubezp. a PZU przysyła mi wezwania przedsądowe do zapłaty, powołując się na Rozp. Min. Fin. z dn. 24.03.00, gdzie wyraźnie jest napisane, że nawet jeśli nie złoży się pisemnej rezygnacji, a nie zapłaci się to umowa jest nieważna, PZU zaś nie przyjmuje innej rezygnacji niż pisemnej. Przy podpisywaniu umowy oczywiście nigdy nie mówią, że trzeba m-c wcześniej zrezygnować na piśmie.

Odpowiedź:

Zgodnie z paragrafem 7 przytoczonego rozporządzenia:

§ 7. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu, nie później niż na jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, przyjmuje się, że została zawarta kolejna umowa na okres następnych 12 miesięcy.
2. Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.
3. W przypadku określonym w ust. 2 odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem 12 miesięcy, za które przypadała niezapłacona w całości składka.
4. Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli zakładowi ubezpieczeń cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W Pani przypadku składka za rok poprzedzający została w pełni opłacona, więc umowa automatycznie uległa przedłużeniu, więc powinna Pani opłacić składkę za ubiegły rok. Nie może Pani twierdzić, że nie korzystała z ubezpieczenia, skoro zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej przez ten okres, więc składka się należy. Nie tylko PZU nie uznaje wypowiedzeń umowy ustnych, gdyż wymóg formy pisemnej wynika wprost z zacytowanych przepisów prawa i takie zasady stosują wszystkie zakłady ubezpieczeń. PZU ma więc całkowicie rację uważając, że umowa uległa przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, może więc zasadnie żądać składki za ten okres.

Jeśli chodzi o obronę przed roszczeniami PZU to niewiele można doradzić, skoro może ono skierować sprawę do sądu i mając całkowicie rację uzyska korzystny dla siebie wyrok. Jedyne co mogę doradzić to zapłacić aby nie zwiększać kosztów postępowania, którymi będzie Pani obciążona w razie skierowania sprawy do sądu i uzyskania niekorzystnego dla siebie wyniku.

Data odpowiedzi:

06-10-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

8162

Podobne:

Kupiłam kilka miesięcy temu samochód. Sprzedający powiedział, że pójdzie do zakładu ubezpieczeń X wypowiedzieć swoją umowę ubezpieczenie OC. Ja chciałam…

Problemy z automatycznym przedłużeniem umowy ubezpieczenia OC