Strefa klienta
Pomoc

Chcę skorzystać z urlopu wychowawczego. Jakie dokumenty muszę dostarczyć i gdzie je złożyc aby otrzymać płatny urlop wychowawczy? Jakie kryteria należy spełniać aby go otrzymać? Ile wynosi obecnie wartość zasiłku wychowaczego?


Pytanie:

Odpowiedź:

Jak to określono w art. 186 § 1 k.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Co ważne do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Z urlopu wypoczynkowego może korzystać pracownik - zarówno kobieta jak i męźczyzna. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Co istotne o ile pracownik spełnia warunki określone w art. 186 k.p. - pracodawca z żadnego powodu nie może odmówić udzielenia tego urlopu (nie ma tu znaczenia że pracodawca nie ma np: kim zastąpić pracownika). Szczegółowe zasady udzielania urlopu wychowawczego zostały określone w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr 230, poz. 2291). Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, powyżej pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy wskazać: 1) datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, 2) okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie, to nie jest wymagane w razie: 1) ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej; 2) ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka; 3) gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. W sytacji wystąpienia przypadków podanych powyżej pracownik do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa powyżej. Jeżeli dołączenie dokumentów nie jest możliwe, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik dołącza pisemne oświadczenie w tej sprawie. Jeżeli rodzić lub opiekun chce skorzystać z urlopu wychowawczego nad dzieckiem niepełnosprawnym do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu; oświadczenie pracownika w tej sprawie następuje w formie pisemnej (§ 4 rozporządzenia). W przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonanej czynności (§ 3 ust. 4 rozporządzenia). Natomiast co do zasiłku wychowawczego, to po 1 maja 2004 r. zastąpiony został dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznawanym wraz z zasiłkiem rodzinnym. Wsparcie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: - 24 miesięcy kalendarzowych, - 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, - 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Dodatek ten przysługuje rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, czyli rodzinie, której przeciętny miesięczny dochód na osobę uzyskany w 2002 r. nie przekroczył kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł na osobę w przypadku rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Ustawa określa następujące przypadki, w których wsparcie nie przysługuje. Odnoszą się one do sytuacji osoby pobierającej dodatek czyli matki, ojca, opiekuna. Osoba ta nie otrzyma dodatku jeśli: - bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy, - pracuje w okresie korzystania z urlopu (chodzi o pracę zarobkową), - w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. Dodatek nie przysługuje również jeśli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Hasła:

urlop wychowawczy

Data odpowiedzi:

14-07-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

119967

Podobne:

Bardzo proszę o odp.na pytanie,czy do okresu zatrudnienia od ktorego zalezy prawo do nagrody jubileuszowej,wlicza sie cały okres urlopu wychowawczego…

Nagroda jubileuszowa a urlop wychowawczy

Jestem na urlopie wychowawczym od 2011 r. Od 1.11.2012 r. zawarłam z inną firmą umowę zlecenia. Czy powinnam o tym poinformować swojego pracodawcę ?

Jestem na urlopie wychowawczym od 2011 r. Od 1.11.2012 r. zawarłam z inną firmą umowę zlecenia. Czy powinnam o tym poinformować swojego pracodawcę ?

Czy po urlopie wychowawczym należy odbyć badania okresowe ?

Czy po urlopie wychowawczym należy odbyć badania okresowe ?

Czy wypłacane pracownikom przez Spółkę ze środków ZFŚS kwoty, stanowiące dofinansowanie do żłobków lub klubów dziecięcych zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości, czy tylko do limitu kwoty 380,00 zł

Czy wypłacane pracownikom przez Spółkę ze środków ZFŚS kwoty, stanowiące dofinansowanie do żłobków lub klubów dziecięcych zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości, czy tylko do limitu kwoty 380,00 zł