Strefa klienta
Pomoc

Co należy wpisać zwalnianemu z przyczyn ekonomicznych pracownikowi w świadectwie pracy ?


Pytanie:

Co należy wpisać zwalnianemu z przyczyn ekonomicznych pracownikowi w świadectwie pracy w rubryce: ,,stosunek pracy ustał (tryb i podstawa prawna)", na którą ustawę się powołać(?) lub na który artykuł w kodeksie pracy? Pracownik otrzymał wcześniej prawidłowe wypowiedzenie (z przyczyn ekonomicznych) Co należy wpisać konkretnie w tej rubryce, żeby nie popełnić gafy?

Odpowiedź:

Jeżeli mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U.02.112.980 z późń zm.) tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę to wpisał bym w pkt 3 a świadectwa pracy:
„Rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia o pracę.”
Jeżeli mamy do czynienia z ogłoszeniem upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy i braku środków na wynagrodzenia dla pracowników i rozwiązaniem stosunku pracy prze syndyk lub likwidatora bez wypowiedzenia pod warunkiem niezgłoszenia przez pracownika sprzeciwu w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym rozwiązaniu stosunku pracy to tutaj wpisałbym w pkt 3 b
„Rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy”
W obu przypadkach należy się liczyć z koniecznością wypłacenia odprawy wynikającej z tej ustawy.
Przed wypełnieniem świadectwa pracy proszę się zapoznać z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U.96.60.282 z późń. zm)

Data odpowiedzi:

26-11-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

9496

Podobne:

Pytanie dotyczy świadectwa pracy. Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę w trybie normalnym, z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia.…

Jaka powinna być podana podstawa prawna na świadectwie pracy ?

Pracownik nie ma podpisu na obiegowej karcie zwolnienia z jakiegoś działu, ponieważ nie rozliczył się do końca z tym działem.…

Czy na świadectwie pracy mogą być zamieszczane jakieś uwagi?

Mam pewne wątpliwości dotyczące wystawienia świadectwa pracy pracownikowi. w świadectwie pracy jest rubryka okresy nieskładkowe i księgowa powiedziała mi muszę…

Wypełnienie świadectwa pracy ?

Prowadzę firmę przewozową. W jaki sposób można zabezpieczyć się przed karami nakładanymi przez Inspekcję Transportu Drogowego?

Prowadzę firmę przewozową. W jaki sposób można zabezpieczyć się przed karami nakładanymi przez Inspekcję Transportu Drogowego?