Strefa klienta
Pomoc

Co wypłacać i jak i komu po zgonie pracownika?


Pytanie:

Odpowiedź:

Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osobami spełniającymi wymagane warunki są członkowie rodziny:
- dzieci do 16 roku życia, jeśli pobierają naukę to do maksymalnie 25;
 - rodzice jeżeli są powyżej 50 roku życia, niezdolni do pracy jeżeli ubezpieczony przyczyniał się do ich utrzymania;
- wnuki, rodzeństwo, inne dzieci przyjęte na wychowanie na rok przed śmiercią, nie mające prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, spłniające te same warunki co dzieci własne).
W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku (art. 63(1) § 2 kodeksu pracy).

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna (art. 93 § 1 kodeksu pracy). Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:
- jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
- trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
- sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat(art. 93 § 2 kodeksu pracy).
Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:
- małżonkowi,
- innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - art. 93 § 4 kodeksu pracy.
Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny (art. 93 § 5 kodeksu pracy). Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w art. 93 § 2. (art. 93 § 6 kodeksu pracy). Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z art. 93 § 2 i 6 KP. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami(art. 93 § 7 kodeksu pracy).
Podstawa prawna: - kodeks pracy
RW

Hasła:

odprawa pośmiertna, śmierć pracownika

Data odpowiedzi:

27-04-2010r.

Działy prawa:

Pracy Spadkowe

Numer porady:

230124

Podobne:

Czy umowa na grupowe ubezpieczenie na życie bez opłacania przez zakład składki zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej lub jej części ?

Czy umowa na grupowe ubezpieczenie na życie bez opłacania przez zakład składki zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej lub jej części ?

Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?

Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?

Nie rozumiem do końca zapisu § 6 art. 93 Kodeksu Pracy. zmarła osoba, pracująca dopiero 6 miesiący. Pozostawiła żonę w…

Odprawa pośmiertna dla żony

Czy można wypłacic należne swiadczenia po zmarlym pracowniku tylko zonie /43 lata/ majacej dwoje dzieci doroslych bez praw do renty-bez…

Czy można wypłacic należne swiadczenia po zmarlym pracowniku tylko zonie /43 lata/ majacej dwoje dzieci doroslych bez praw do renty-bez przeprowadzenia postepowania spadkowego. Czy w takim przypadku zona musi spelniac warunki tez do przyznania renty ?