Strefa klienta
Pomoc

Co zrobić w sytuacji, gdy egzekucja wobec dłużnika okazała się bezskuteczna i komornik umorzył postępowanie? Czy można taka sprawę podjąć na nowo i po jakim okresie?


Pytanie:

Odpowiedź:

Egzekucja może przyjąć wiele postaci. Można np. prowadzić egzekucję z ruchomości, z nieruchomości, z rachunków bankowych, czy też np. z wynagrodzenia za pracę. Wszelkie sposoby jej prowadzenia wymienione są w kodeksie postępowania cywilnego. Jeśli jeden ze sposobów okazał się bezskuteczny, to zawsze można wystąpić do komornika z żądaniem przeprowadzenia egzekucji wg innego sposobu. Ma Pan także jeszcze jedno uprawnienie wynikające z art. 913 KPC
Art. 913. § 1. Wierzyciel, który wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej wierzytelności, może żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku, z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny".
Aby udzielić Panu bardziej konkretnej odpowiedzi musiałbym znać więcej szczegółów dotyczących egzekwowanego świadczenia, jak i samej przeprowadzonej już egzekucji.

Data odpowiedzi:

17-08-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

7184

Podobne:

Czy zostanie zawieszone postępowanie egzekucyjne?

Czy zostanie zawieszone postępowanie egzekucyjne?

Witam! Prosiłabym o wskazanie drogi postępowania w poniższej sprawie dotyczącej alimentów na rzecz dzieci. Zainteresowany zobowiązany został do ich płacenia…

Wpłata na depozyt sądowy alimentów w celu umorzenia postępowania egzekucyjnego

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Czy po powiadomieniu komornika o przywróceniu przez sąd terminu do wniesienia sprzeciwu, a tym samym uchyleniu nakazu można żądać od…

Uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych