Strefa klienta
Pomoc

Czy jeżeli jestem powołana na świadka w sprawie karnej, to sąd powinien mi zwrócić koszty dojazdu oraz dzienne zarobki???


Pytanie:

Odpowiedź:

Kwestię tę reguluje dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, uzupełniony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym. Zgodnie z tymi przepisami, świadkowi przysługuje: 1)odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, w wysokości udowodnionej przeciętnego jego dziennego zarobku, jednak nie wyżej niż 4,6 % kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej 2)jeżeli świadek zamieszkuje w miejscowości oddalonej ponad 10 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, do której został wezwany a.strawne i ewentualne koszty noclegu w wysokości odpowiedniej do przepisów prawa pracy dotyczących podróży służbowych na terenie kraju b.zwrot kosztów podróży od miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności i z powrotem; sąd może przyznać zwrot kosztów podróży świadkowi zamieszkałemu bliżej niż 10 km, wszakże w odległości nie mniejszej niż 4 km od miejsca wykonywania czynności urzędowej, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności; zwrot przysługuje w wysokości odpowiadającej kosztom przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka - kosztom przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji.

Hasła:

zwrot kosztów dojazdu

Data odpowiedzi:

15-11-2004r.

Działy prawa:

Karne Postepowanie cywilne

Numer porady:

104344

Podobne:

Czy świadek w toczącym się postępowaniu skarbowym, mającym związek z czynnościami podjętymi przez Prokuraturę, będący (swiadek)jednocześnie stroną w tym postępowaniu…

Prawo świadka do odmowy odpowiedzi na pytanie

Zostałem wezwany w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym toczącym się w odległym mieście. Czy mogę uzyskać zwrot kosztów dojazdu na…

Zostałem wezwany w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym toczącym się w odległym mieście. Czy mogę uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę?

Czy w związku z wezwaniem do sądu w charakterze swiadka nalezy mi się zwrot kosztów? Jak mam to udokumentować skoro…

Czy w związku z wezwaniem do sądu w charakterze swiadka nalezy mi się zwrot kosztów? Jak mam to udokumentować skoro jadę samochodem na rozprawę na drugi koniec Polski? Czy zwrot kosztów mam zgłosić przed rozprawą i gdzie to zrobić?

Jezeli bez mojej zgody zostalem wezwany na swiadka do innej odleglej miejscowosci, kto pokrywa koszty mojego przejazdu i pobytu?

Jeżeli bez mojej zgody zostałam wezwana na świadka, do odległej miejscowości kto pokrywa koszty mojego dojazdu i pobytu? Odległośc między miejscowościami wynosi 800 km.