Strefa klienta
Pomoc

Czy mogę odwołać się od niekorzystnego wyroku w sprawie renty?


Pytanie:

Odpowiedź:

Od wyroku sadu I instancji także więc od wyroku dotyczącego renty w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu odrębnym (postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych-art.477 8-art. 477 14 k.p.c.) można się odwołać wnosząc apelację. Zagadnienia związane z apelacją uregulowane są w art. 367-391 k.p.c. Apelacja powinna czynić zadość wymogom pisma procesowego a ponadto zawierać elementy uregulowane w jednym z przepisów od art. 367-391 k.p.c. Jeżeli strona działała bez adwokata lub radcy prawnego to zgodnie z art. 327 par.1 k.p.c. sad przy ogłoszeniu sentencji orzeczenia (wyroku) powinien udzielić stronie wskazówek co do terminu i sposobu wniesienia apelacji. Apelację wnosi się w terminie dwóch tygodni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem (wniosek o sporządzenie uzasadnienia zgodnie z art.328 k.p.c. wnosi się w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji orzeczenia). Jeżeli strona nie złożyła wniosku o sporządzenie uzasadnienia to apelację wnosi się w terminie dwóch tygodni od kiedy minął termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Od wyroku sądu II instancji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art.392 1 k.p.c.) kasacja przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie lub wstrzymanie emerytury lub renty.

Data odpowiedzi:

20-04-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

4400

Podobne: