Strefa klienta
Pomoc

Czy mogę otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę przebywając na zwolnieniu lekarskim?


Pytanie:

Aktualnie  choruję od  miesiąca. Jestem zatrudniony  na  czas określony   - 1 rok.  Mam  w związku z tym  2 pytania: Czy mogę otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę przebywając na zwolnieniu lekarskim? Czy  w tym czasie  pracodawca może  mnie  zwolnić  bez   zachowania  okresu  wypowiedzenia?

Odpowiedź:

1.  Czy mogę otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę przebywając na zwolnieniu lekarskim? 
 
Na podstawie art. 41 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zakaz wypowiadania umów  o pracę   dotyczy  przebywania  pracownika  na  zwolnieniu lekarskim, na  urlopie  wypoczynkowym , macierzyńskim,  wychowawczym, bezpłatnym. Co istotne, „limity czasowe”  podane  w  art. 53 par. 1 pkt 1  lit. a) i b)  K.p.  nie zezwalają na   wypowiedzenie  umowy  o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.  W przepisie  tym  ustawodawca  podaje  tzw. okresy graniczne, czyli :
1) „dłużej niż  3  miesiące” -   przy zatrudnieniu   krótszym niż  6 miesięcy;
2) „dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące -  gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.”
Wyjątek stanowi  upadłość lub likwidacja pracodawcy. Na podstawie  art. 41[1]par. 2 K.p.  w razie likwidacji  ogłoszenia  upadłości  lub likwidacji pracodawcy   można  wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności  z powodu choroby. 
 
2. Czy  w tym czasie  pracodawca może  mnie  zwolnić  bez   zachowania  okresu  wypowiedzenia?
 
Przepis art. 41 K.p.  chroni  przed wypowiedzeniem stosunku pracy, ale  nie przed jego rozwiązaniem . Potwierdził to Sąd  Najwyższy  w wyroku  z dnia  27  września  1983 r., I  PRN 108/83. Czytamy  w nim, że,  „ zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Brak jest  bowiem przepisu  zakazującego rozwiązanie umowy  o pracę  bez wypowiedzenia  w czasie, choroby, urlopu pracownika  lub innej usprawiedliwionej  nieobecności  w pracy. Art. 41 k.p.  dotyczy rozwiązania umowy o pracę  za wypowiedzeniem”.
W  omawianym przypadku  pracodawca może  zwolnić pracownika:
1)   w trybie  art. 52 par. 1  K.p. , czyli zwolnienia  dyscyplinarnego;
2)   na  podstawie  art.  53 par. 1  K.p. bez winy pracownika, czyli wtedy kiedy miną  wskazane  w nim   okresy pobierania wynagrodzenia , zasiłku chorobowego, oraz świadczenia  rehabilitacyjnego. 
 
Podstawa prawna:
- art. 41 k.p.;
- art. 41[1] K.p.;
- art.  52 par. 1 K.p.;
- art. 53 par. 1 K.p.;
- wyrok SN z dnia  27  września  1983 r., I  PRN 108/83, Sł. Pr. 1984 nr 2, s. 28 
 
Stan prawny na  29 sierpnia 2010 r.
WK

Hasła:

wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie na chorobowym

Data odpowiedzi:

30-08-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

231215

Podobne:

Rozwiązanie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Rozwiązanie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie na chorobowym

Zwolnienie na chorobowym

Pracownik przyszedł do pracy, podpisał się na liście obecności po czym udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie. Wrócił…

Dostarczenie zwolnienia w trakcie zmiany

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z…

Czy może zostać zwolniony pracownik, który w dniu zwolnienia wykonywał pracę a następnie przedstawił zwolnienie lekarskie za ten dzień ?