Strefa klienta
Pomoc

Czy można wstrzymać częściowo pensję pracownikowi, jeśli nie wykonuje on swoich obowiązków?


Pytanie:

Czy można wstrzymać częściowo pensję pracownikowi, jeśli nie wykonuje on swoich obowiązków? Pracownik pracuje w dziale księgowości i ma zamiar zrezygnować. Ma miesięczny okres wypowiedzenia, ale w trakcie wypowiedzenia ma iść na zwolnienie lekarskie. Czy można mu obciąć lub wstrzymać pensję do momentu porobienia wszystkich zaległych spraw, gdyż może go nie być nawet już za kilka dni (zwolnienie lekarskie do końca) i w inny sposób nie będzie można od niego wyegzekwować zaległych prac? Proszę podać jak jest jakiś inny sposób. Nie chcę żeby nowy pracownik musiał najpierw nadrabiać zaległości i wszystko prostować, zamiast rozpocząć pracę na bieżąco. Proszę o szybką odpowiedź.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń – podlega karze grzywny (art. 282 § 1 pkt 1 k.p.).
Może Pan jednak takiemu pracownikowi np. nie wypłacić premii uznaniowej. Nadto pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną (art. 114 k.p.).
Reasumując, pracodawca nie może wstrzymać wypłaty wynagrodzenia za pracę

Data odpowiedzi:

17-09-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

7800

Podobne: